Excel·lents rendibilitats de les Carteres inbestMe a tancament de 31/03/2024

Comentari del mercat primer trimestre 2024.

Durant els tres primers mesos del 2024, els índexs borsaris mundials van continuar pujant, impulsats principalment per l’optimisme respecte a la intel·ligència artificial. En particular, el sector tecnològic, destacant empreses com Nvidia, va portar el mercat a l’alça.

A més, les economies no van entrar en recessió com s’anticipava fa tot just un any, gràcies també que les polítiques fiscals van continuar sent extremadament expansives a la majoria dels països desenvolupats.

A causa d’aquesta fortalesa econòmica i del fet que la inflació va deixar de disminuir, les expectatives de retallades en els tipus d’interès oficials es van endarrerir. A començaments d’any, el mercat anticipava entre 6 i 7 retallades de tipus d’interès per part de la Reserva Federal; ara només se n’anticipen 1 o 2.

Aquesta situació va generar una certa pressió sobre els bons, que van tenir un rendiment negatiu durant el trimestre.

D’altra banda, el preu de les primeres matèries va augmentar, en part també a causa de la crisi a l’Orient Mitjà, que va provocar una alça en el preu del petroli i va complicar significativament el trànsit de mercaderies pel Mar Roig.

El gràfic següent mostra la rendibilitat de les principals classes d’actius. La renda variable japonesa va tenir el millor exercici quan es mesura en moneda local. Tot i això, els inversors internacionals han de tenir en compte la depreciació significativa del ien. Els actius amb més mal desenvolupament van ser els bons de llarga durada i el sector immobiliari, que van resultar més afectats per l’augment dels tipus d’interès.

Vegem com a continuació això ha impactat les nostres carteres el primer trimestre de l’any.

Rendibilitat de les carteres de Fons Indexats Estàndard a tancament del primer trimestre 2024

En aquest informe ens centrem en l’anàlisi de les carteres de fons indexades amb la distribució estàndard que, recordem, són carteres amb una molt alta diversificació global i d’actius (combinen renda fixa, renda variable i actius immobiliaris a escala global i inclouen també or en la seva versió a ETF).

Recordem que venim d’un any 2022 que va ser molt dur per a les carteres diversificades, ja que els bons i les accions van caure simultàniament. En canvi, l’any 2023 va ser un any amb rendibilitats excepcionals, en què es van recuperar gairebé tots els actius. El primer trimestre del 2024 va continuar de la mateixa manera, amb rendibilitats positives a totes les nostres carteres que s’han beneficiat de la rendibilitat positiva dels actius de renda variable. Addicionalment, els perfils de menor risc també s’han beneficiat que, des de ja fa molts mesos, reduïm les durades a la renda fixa, a causa d’un canvi de cicle en la política monetària dels bancs centrals molt significatiu.

El gràfic següent mostra la rendibilitat de les nostres carteres de fons indexats, que va oscil·lar entre l’1,1% i el 8,6% el primer trimestre del 2024. La rendibilitat mitjana de les carteres aquest primer trimestre del 2024 va ser del 4, 8% o 2 punts percentuals per sobre de la rendibilitat ponderada mitjana dels fons d’inversió a Espanya (segons publica Inverco) que es va quedar al 2,8%.

Les rendibilitats de la versió en ETFs (Estàndard) ha estat similar oscil·lant entre el 0,8% del perfil 1 i el 7,4% del perfil 10 amb una mitjana del 4,1%.

CTA Fondos Indexados (CAT)

Rendibilitats acumulades i TAEs al tancament del primer trimestre del 2024

Al gràfic següent veiem una comparació de tots els perfils de les nostres carteres comparades amb les diferents categories de les estadístiques d’Inverco dels fons d’inversió a Espanya, des del 2017 fins al primer trimestre del 2024 de manera que podem comparar les nostres carteres amb fons d’inversió que cobreixen la mateixa classe d’actius i tenen un perfil de risc similar.

Observem ràpidament al gràfic superior que totes les categories les carteres d’inbestMe han acumulat una rendibilitat molt superior. Per il·lustrar això, si prenem un inversor que hagués invertit 100.000 € el 2017 al perfil 7 (perfil mitjà), hauria acumulat 154.500 € (un 54,5%) mentre que en la categoria corresponent Renda Variable Mixta Internacional hauria acumulat només 113.100 € (13,1%): una diferència molt significativa de 41.400 € que equival a 41,4 punts percentuals.

La rendibilitat anualitzada (TAE) mitjana de les nostres carteres, que des del 2017 és del 4,7% supera en 3,1 vegades o en 3.2 punts percentuals, la mitjana de les categories corresponents, segons les estadístiques d’Inverco 1,5%.

Si bé és cert que els rendiments passats no garanteixen resultats futurs, també és cert que de manera gairebé sistemàtica hem anat reportant que la TAE mitjana de les nostres carteres supera gairebé sempre al voltant de 3 punts percentuals, la rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió a Espanya, segons Inverco: al tancament del primer trimestre del 2024, com hem vist, és de 3,2 punts percentuals. Aquestes diferències es poden veure gràficament al gràfic superior, destacant les diferències que es produeixen als perfils 3 a 8 on es concentra la majoria dels nostres clients. Al perfil mitjà del nostre client (perfil 7) aquesta diferència és de 4,4 punts percentuals.

Rendibilitat de les altres carteres d’inbestMe

En general, totes les nostres carteres amb perfils tant de fons indexats, ETFs o plans de pensions han seguit la mateixa tendència positiva a tancament de març 2024, tal com s’observa al gràfic següent i totes tanquen clarament en positiu.

La rendibilitat mitjana és del 3,6% (mitjanant carteres i perfils).

Nueva llamada a la acción

Millora de la nostra eina per visualitzar rendibilitats

Si voleu seguir l’evolució de les nostres carteres podeu fer-ho periòdicament sense necessitat d’esperar els nostres informes.

A més, aquest mes d’abril del 2024 hem millorat l’eina per consultar les rendibilitats de totes les nostres carteres.

Com s’observa a la imatge superior, ara l’eina és més intuïtiva i pot seleccionar per:

  • Divisa: Euro/USD
  • Tipus de cartera: Carteres Objectiu, Carteres de Bons, Carteres de Fons Indexats o Carteres de Plans de pensions
  • Tipus d’actiu: Fons indexats, ETFs, Plans de Pensions
  • Per perfil (per a carteres amb diferents perfils)
  • Venciment (carteres objectiu):
  • Per a diferents períodes d’anàlisi: 1 mes, any a la data (YTD), 1 any (1Y), 2 anys (2Y), i tot des del llançament.

Actualitzem les dades al tancament de cada mes.

A cada selecció se’ls associa l’índex de referència que per defecte correspon.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment