Seguretat

Els teus diners mereixen la màxima seguretat: Realitza inversions segures amb inbestMe

Custodi independent

inbestMe obre per al client un compte individualitzat i personalitzat a Interactive Brokers (per les carteres d’ETFs) i a GVC Gaesco (per les carteres de Fons Indexats). Ambdues actuen com a plataformes operatives i de custòdia de les posicions del client. El client manté en tot moment el control del seu compte. Mentre dura el mandat de gestió inbestMe està autoritzada a gestionar els actius del client d’acord amb el perfil escollit.

Diversificació

Som totalment independents a l’elecció dels millors actius per a la gestió de les carteres dels nostres clients. Aquesta selecció es fa únicament amb criteris d’eficiència. La construcció de carteres es fa amb l’objectiu d’obtenir la màxima diversificació que garanteix l’optimització de la distribució d’actius amb l’objectiu de maximitzar la ràtio rendibilitat/risc. Diversifiquem, no només en classes d’actius i regions, sinó també en els proveïdors dels diferents actius (ETFs i Fons Indexats).

Supervisió i control

inbestMe és una agència de valors regulada per la CNMV, organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat d’aquells que hi intervenen. L’objectiu de la CNMV és el de vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols i la correcta formació de preus, així com la protecció dels inversors. inbestMe està registrada a la CNMV amb el número 272 i reporta regularment segons el que estableix aquest organisme oficial.

El teu compte protegit amb les màximes cobertures del mercat

Depenent del tipus de cartera gaudiràs de fins a 3 tipus de cobertures.

Cobertures inbestMe

Quines cobertures entrarien en acció si inbestMe deixés d’exercir la seva activitat?
En el suposat cas que inbestMe cessés la seva activitat les teves posicions invertides no es veurien afectades. Per què? Perquè inbestMe no custòdia teus Fons Indexats, Plans de Pensions o ETFs. Al invertir amb inbestMe firmes un contracte de gestió discrecional de cartera en el qual inbestMe es converteix en el gestor de la cartera. Per aquest motiu, en cas que inbestMe cessés la seva activitat els teus actius invertits no es veurien afectats. Més aviat deixaries de tenir la figura d’un gestor de carteres i disposaries de diverses opcions: buscar un altre gestor, gestionar tu mateix la teva cartera o retirar la teva inversió i fer-la efectiva. Pel que fa al custodi dels teus fons Indexats, Plans de Pensions o ETFs inbestMe utilitza diferents entitats en funció del tipus d’actiu. En el cas dels Fons Indexats i Plans de Pensions inbestMe treballa amb GVC Gaesco. I, en el cas dels ETFs, a inbestMe treballem amb Interactive Brokers Irlanda (per als comptes en ETFs de residents europeus) i Interactive Brokers EUA (per als comptes en ETFs de la resta del món).

Cobertures Fons Indexats

Quines cobertures té l’efectiu mantingut en el compte concentrador d’inbestMe a BBVA per als seus clients de Fons Indexats?

Fins 100.000 € per client. En el cas de les carteres de Fons Indexats existeix un petit percentatge de capital (al voltant d’un 1%) que es manté en efectiu en un compte de BBVA a nom d’inbestMe. Què passaria amb aquest efectiu si inbestMe cessés la seva activitat? En aquest cas entrarien en acció les cobertures que ofereix el Fogain: 100.000 € per client.

Què passaria amb els meus Fons Indexats si GVC Gaesco cessés la seva activitat?

En el cas de les teves posicions invertides en Fons Indexats, aquestes estan anotades en un registre intern dins del compte òmnibus que Allfunds Bank (plataforma utilitzada per a la contractació de fons) manté a cada gestora. En el supòsit que GVC Gaesco cessés la seva activitat es buscaria, sota la supervisió del regulador corresponent, una altra entitat custodi on traspassar els fons per tal que poguessis continuar mantenint la teva cartera d’inversió.

Cobertures ETFs

Què passaria si Interactive Brokers cessés la seva activitat?
La resposta depèn de si parlem de l’efectiu o de les posicions invertides.
  • En el cas de les teves posicions invertides (ETFs), aquestes estan anotades en un registre intern dins del compte òmnibus que IB manté a cada gestora. En el supòsit que IB cessés la seva activitat es buscaria, sota la supervisió del regulador corresponent, una altra entitat custodi on traspassar els ETF i poguessis continuar mantenint la teva cartera d’inversió.
  • En el cas de l’efectiu mantingut en IB, aquest, al tractar-se d’un capital mantingut a nom d’Interactive Brokers (ja sigui en la seva sucursal d’Irlanda o dels Estats Units*), sí que seria necessari cobrir-lo amb un dels 2 organismes que cada seu d’IB té. En el cas d’IB Irlanda, l’efectiu estaria cobert pel ICCL fins al 90% del seu total amb un màxim de 20.000 € i, en el cas d’IB EUA, l’efectiu estaria protegit pel SIPC fins a $500.000.
*En el cas de les carteres amb ETFs, l’entitat custodi on s’obre el compte de valors a nom del client és Interactive Brokers. Depenent del país de residència, el compte de valors s’obrirà en IB Irlanda (residents en un estat membre de la Union Europea) o en IB LLC els Estats Units (la resta de països on puguem oferir el servei).

Inverteix amb pau mental

inbestM’utilitza l’encriptació més segura que existeix. Desem tota la informació a servidors segurs. Efectuem processos sistemàtics per a assegurar la correcta salvaguarda de la informació. La teva privacitat està assegurada. més, per a certes activitats crítiques (transferències, firmes de contractes, canvis de dades rellevants) generem codis únics de validació per a doblar la seguretat del procés.

Nota important

Les cobertures aquí expressades només actuen en cas de fallida dels custodis, agències i intervinents en la gestió i transaccions del compte del client. Les inversions segures al 100% no existeixen. Tota inversió implica risc i es troba subjecta a la possibilitat de perdre diners. Aquestes cobertures no garanteixen el valor de la inversió. En el termini curt, els mercats són per definició son volàtils. Rendibilitat i risc estan indefectiblement associats: tanmateix, les carteres que construïm a inbestMe tenen una diversificació molt alta i han estat estudiades per a optimitzar la relació rendibilitat/risc. A termini llarg, el risc tendeix a reduir-se donat que els mercats tenen una tendència natural alcista. És imprescindible que el potencial inversor segueixi el qüestionari per a poder obtenir la recomanació del seu perfil òptim.