Robo Advisor

Guia informativa sobre Robo Advisors

Definició de Robo Advisor

Si et preguntes què és un robo advisor, ara mateix estàs visitant-ne un. inbestMe es un robo advisor i podem explicar-te amb coneixement de causa tot sobre els robo advisors.

L’origen de la paraula Robo Advisor ve de combinar les paraules angleses robo (robot) y advisor (assessor), és a dir, assessor robotitzat o automatitzat.

Els robo advisors són coneguts també amb el terme gestor automatitzat, ja que en realitat, a part d’assessorar, gestionen els teus diners per tu. Per tant, un Robo Advisor és un tipus d’assessor financer que ofereix un servei de gestió online de carteres d’inversió mitjançant algorismes, automatització i, normalment, la supervisió d’un equip d’experts inversors.

Els robo advisors fan més fàcil crear carteres d’inversions personalitzades per a cada persona i adaptades a les seves possibilitats. La creació i el manteniment de les carteres es realitza de manera totalment automatitzada.

El gestor automatitzat ho fa tot:

 • Elabora el teu pla segons la teva situació i objectius
 • Inverteix per tu amb estratègies d’experts inversors
 • Optimitza la teva cartera de forma contínua
 • Realitza canvis quan és necessari
 • Gestiona les teves aportacions addicionals

Gràcies a la seva automatització, aquesta nova alternativa, ofereix als inversors uns baixos costos i, com a conseqüència, una rendibilitat superior.

Les característiques més comunes dels robo advisors són:

 • Automatització
 • Gestió de carteres delegades
 • Baixos costos
 • Accessibles amb poc capital
 • Utilització d’instruments passius

Altres característiques no tan comunes:

 • Gestió passiva/activa
 • Transparència
 • Independència
 • Atenció al client més digital
 • Inversió global

Origen dels Robo Advisors

Els primers robo advisors van aparèixer l’any 2008 en els mercats nord-americans. Van néixer amb l’objectiu d’oferir un servei per a invertir d’una forma més senzilla, intel·ligent i diversificada. Abans de l’any de la seva aparició, els assessors financers humans, no robots, utilitzaven el programa de gestió de patrimonis per a automatitzar el treball amb una comissió de l’1% i 3% dels actius invertibles. A causa del gran èxit que van tenir en el mercat nord-americà, es van introduir en el mercat espanyol l’any 2014. Encara que, en el mercat espanyol no han aconseguit el mateix èxit que l’americà, els robo advisors estan trepitjant fort en el mercat financer i s’estima un gran creixement en els pròxims anys.

Com funciona un Robo Advisor?

El procés d’inversió típic d’un Robo Advisor consta de 3 passos principals:

 1. En primer lloc el client realitza un test que permet conèixer quins són els seus objectius financers, situació patrimonial, coneixements inversors i psicologia inversora.
 2. Una vegada es coneix el perfil inversor de l’usuari, el Robo Advisor assigna una cartera d’inversió adaptada al perfil de risc de l’inversor.
 3. Finalment, l’inversor obre el seu compte, realitza la transferència del capital a invertir i el Robo Advisor s’encarrega de la resta, realitzant rebalancejos periòdics i optimitzant la inversió mitjançant algorismes.

Els robo advisors més importants (2023)

Els robo advisors més importants del mercat nord-americà són:

 • Betterment: El robot independent més gran, que gestiona 13.000 milions de dòlars i té més de 300.000 clients.
 • Wealthfront: aproximadament aquest robot gestiona 9.5 mil milions de dòlars. Amb un número de clients de més de 150.000 clients.
 • Wealthsimple: aquest robo advisor té la seva seu central a Toronto, en 2018 tenia 1.900 milions de dòlars en actius sota la seva gestió.

I en el mercat europeu es troba:

 • Scalable Capital: té 1.000 milions d’euros en actius de clients, amb un número de més de 30.000 clients.
 • Nutmeg: aquest robot de Londres està creixent ràpidament, segons les dades recollides en 2017 tenia més de 50.000 clients i 1.000 milions de lliures en actius.
 • Moneyfarm: uun robo advisor Europeu que continua creixent, en 2018 tenia 400 milions de £ i 27.000 inversors actius.

Mites sobre els Robo Advisors

Alguns inversors són reticents a utilitzar un Robo Advisor com a mitjà d’inversió ja que pensen que és un robot el que decideix on s’inverteix.

Tanmateix, això no és així en la gran majoria dels casos. En realitat són humans, experts inversors, els qui decideixen on s’inverteix. Aquests, normalment es guien per estratègies de llarg termini. El robot automatitza tot el que pot automatitzar-se amb l’objectiu d’evitar errors, estalviar costos i simplificar el procés d’inversió.

Encara que cada vegada més persones eviten haver d’anar a la seva sucursal bancària per a realitzar gestions, un altre mite sobre els robo advisors és que aquests no poden oferir un tracte humà. No obstant això, aquesta afirmació no és del tot correcta tampoc. És veritat que un robo advisor no podrà oferir un tracte tan personal, cara a cara, com el de la banca tradicional. De fet, si ho fes no podria oferir els costos tan baixos que ofereix. No obstant això, darrere del telèfon, xat, videotrucada… sempre tindràs una persona disposada a ajudar-te.

Quin tipus de client inverteix amb Robo Advisors

Els robo advisors són accessibles per a tota mena de clients, encara que el perfil de l’usuari que destaca més en ells són les persones que els agrada el món és digital, la tecnologia, l’enginyeria, la informàtica i les finances.

Les persones que busquen els serveis dels robo advisors, generalment, busquen un assessorament personalitzat, millorar la rendibilitat de les seves carteres i el seu estalvi.

El que més crida l’atenció, és que la majoria d’usuaris són homes, i el número de dones que busquen aquest tipus de servei és molt baix. Per què? Una de les raons, és que, per desgracia, històricament els homes han rebut sous més alts que les dones. No obstant això s’espera que, a mesura que la societat iguali els salaris entre homes i dones, el nombre de dones que inverteixin amb robo advisors s’equipari amb el dels homes.

En base l’edat, predominen les persones que tenen entre 40-60 anys. La majoria viuen en ciutats grans i tenen un patrimoni mitjà de 60.000 euros.

En definitiva, són ideals per a aquelles persones que no tenen temps de gestionar les seves inversions, que prefereixen invertir a llarg termini i volen començar a invertir amb poc capital i amb carteres diversificades.

Robo Advisors i Fiscalitat

Els Robo Advisors en general apliquen similars estratègies que els serveis tradicionals a l’hora d’afrontar la fiscalitat:

 1. Utilitzant actius que per si mateix aporten avantatges fiscals per exemple fons d’inversió (traspassables).
 2. Utilitzant instruments que estan específicament dissenyats per a obtenir deduccions fiscals per exemple plans de pensions.
 3. En menor grau aplicant tècniques d’optimització fiscal específiques.

A Espanya (únic país en el món) existeix la possibilitat d’acollir-se a la possibilitat del diferiment fiscal utilitzant fons d’inversió traspassables. Els fons d’inversió espanyols són traspassables. Però també són traspassables els fons d’inversió estrangers si s’inscriuen en la CNMV i té més de 500 partícips.

Gràcies al diferiment fiscal, a Espanya, en donar l’ordre de traspàs, els diners reemborsats del fons origen mai passa pel partícip, per la qual cosa no hi ha obligació de tributar en el moment del traspàs, i directament s’utilitza per a subscriure el fons destinat.

Cal recordar que la possibilitat d’aplicar el règim de diferiment només és aplicable a les persones físiques residents a Espanya. És a dir, un espanyol no resident no podrà aplicar-se aquest règim ni tampoc una societat.

Per tant, la majoria dels Robo Advisors a Espanya fan carteres de fons d’inversió traspassables el que fa que per definició es poden acollir al règim de traspassabilidad dels fons d’inversió. Això té les següents implicacions:

– Quan un inversor traspassa fons des d’una altra institució al Robo Advisor no tindrà cap impacte fiscal (en cas de tenir plusvàlues acumulades)
– Quan es facin rebalancejos o canvis d’un fons a un altre fons mentre siguin traspassables no es produirà cap fiscalitat en el procés

Cal recordar no obstant això que:

– La possibilitat d’aplicar el règim de diferiment només és aplicable a les persones físiques residents a Espanya

Cal recordar que el diferiment no és una exempció, és simplement un diferiment o retard en de la factura fiscal sobre les plusvàlues. En el moment de desfer finalment les nostres posicions es reportaran els corresponents impostos sobre totes les plusvàlues generades.

Una vegada entès que no és una exempció fiscal, el diferiment fiscal és un component que ajuda a millorar la rendibilitat final pel fet que estem també guanyant un rendiment sobre l’impost no pagat. Aquest rendiment addicional serà tant o més important en funció de la rendibilitat real obtinguda pel fons o cartera.

Però d’altra banda serà poc important si el rendiment és baix. A l’extrem, si el rendiment és nul òbviament no hi ha benefici fiscal tampoc. Pots veure més sobre el tema en aquest estudi sobre l’efecte real del diferiment fiscal.

Robo Advisors i el llarg termini

En general, tots els robo advisors inverteixen a llarg termini i no són recomanables per a aquells inversors que vulguin obtenir grans rendibilitats en un curt termini de temps. De fet, mai recomanem invertir aquell capital que es necessitarà en els propers 3 anys ja que en períodes curts de temps el mercat pot ser molt volàtil.

Els robo advisors inverteixen a llarg termini ja que, d’aquesta manera, treuen partit de la tendència alcista dels mercats i poden oferir més rendibilitat vs. l’inversor especulador. Nombrosos estudis diuen que una gran fórmula d’èxit al món de la inversió és crear un pla sistemàtic amb una visió el més llarg possible en el temps.

A més, gràcies al llarg termini, l’inversor es pot beneficiar de l’interès compost, la fórmula “màgica” que permet augmentar la rendibilitat de manera exponencial a mesura que passa el temps.

Un altre dels beneficis de la inversió a llarg termini amb robo advisors és la reducció dels costos. En fer menys operacions de compra i venda, el robo advisor podrà oferir uns costos inferiors als oferts pels serveis de gestió tradicionals.

Robo Advisors i Algoritmes

Una de les grans característiques dels robo advisors és la seva automatització. Aquesta automatització està basada, moltes vegades, en algoritmes. Mitjançant algoritmes el robo advisor pot fer de forma més ràpida, eficient i econòmica totes aquelles tasques on una persona no afegeix valor. Per exemple, els algorismes d’un robo advisor s’encarreguen de:

 • Crear la cartera d’inversió (prèviament establerta per un expert inversor segons models de premi Nobel) segons els paràmetres de cada client: nivell de risc, horitzó temporal…
 • Aplicar els rebalancejos necessaris per mantenir la cartera alineada a la distribució original.
 • Gestionar compres i vendes per millorar la fiscalitat duna cartera.
 • Ajudar a les operacions de canvi d’estratègia o d’ajustaments tàctics segons la situació del mercat.

Robo Advisors i ETFs

Molts robo advisors utilitzen ETFs per a la creació de carteres que s’adapten al nivell de risc del perfil de l’inversor, l’horitzó de la inversió i les fites financeres.

Utilitzen ETFs per diversos motius:

 • Per la gran diversificació, és a dir, quan l’inversor compra un ETF realment compra moltes accions o altres inversions en bons.
 • Un altre motiu és que són passius, per tant, intenta obtenir els mateixos resultats que el mercat de valors ofereix fent que l’inversor obtingui el mateix rendiment del mercat sense els costos addicionals que impliquen superar el mercat.
 • Són molt transparents, així l’inversor sabrà quins actius té l’ETF en tot moment i si està fent la feina.
 • Són fàcils de comprar i vendre.
 • Ofereixen comissions baixes.

Perspectiva dels Robo Advisors

“La utilització dels Robo Advisors ha estat una evolució al tsunami tecnològic, que ha arrasat la banca tradicional, i afecta la indústria dels serveis financers. La crisi financera ha provocat el descontentament dels usuaris cap a la banca tradicional, i això ha servit perquè les fintechs i els Robo Advisors s’estiguin desenvolupant a marxes forçades per atendre de la millor manera possible els consumidors de certs productes de la banca. Els Robo Advisors han ajudat a focalitzar els usuaris de productes bancaris en determinats serveis financers, fent tot el procés més senzill, eficient i transparent a nivell de costos.”

“Els roboadvisors ofereixen una solució simple, senzilla i còmoda d’inversió, que encaixa molt bé amb les necessitats de determinats tipus de clients. Especialment, per a les persones que tenen una certa capacitat d’estalvi i d’inversió, però no suficient per tenir accés a un assessor financer personal. Però també per a un perfil habituat a l’ús d’Internet que cada cop es mou més al marge del sector bancari tradicional. Tenen un potencial de creixement enorme, no perquè siguin el servei estrella, sinó perquè es tracta d’un mercat gegant en què parteixen des de gairebé el no-res. Recordem que passar d’una quota de mercat del 0,1% a l’1% suposa multiplicar-ne 10. I en aquest sector això són molts milions d’euros. El gran repte per a tots aquests projectes és com diferenciar-se entre ells. Precisament, els grans avantatges de la comoditat i la senzillesa es converteixen en una amenaça des d’aquesta òptica. Per això, resulta clau invertir en generar marca, aconseguir el reconeixement del client, i oferir un servei d’altíssima qualitat en usabilitat i atenció al client.”

“Crec que estem sens dubte entrant en una fase 2.0 dels robo-advisors. Les promeses en ple boom del robo-advisor (que als Estats Units van ser ja fa més de 5 anys) han estat només complertes parcialment. En general hi ha hagut un punxada als robo-advisors de tot el món en clients i en actius captats El focus d’aquesta segona fase dels robo-advisors estarà més a les finances personals més que a la gestió de carteres, i el gran repte no va a estar tant en el producte financer (que en certa manera ja està inventat) sinó en tot allò que sigui corregir les deficiències conductuals dels humans (del client i l’assessor humà) a l’hora de prendre decisions d’estalvi i inversió. serà una fase en què alguns dels robo-advisors que van decebre expectatives, sobrevisquin i comencin a veure’s beneficiats de veritables taxes de creixement disruptives, que ara són molt difícils d’apreciar.”

“Al meu entendre, a mitjà termini els roboadvisors es convertiran en una alternativa real a la inversió en productes bancaris, és a dir, seran coneguts per la majoria de persones que pretenguin començar a invertir. És qüestió que cali el missatge de la importància dels costos i la independència en la gestió. Cosa que és bàsica i que massa persones desconeixen. Els bancs tradicionals continuen tenint molta influència en aquestes decisions i obrir la ment dels petits inversors és una lluita contracorrent. Tot i així, crec fermament que tard o d’hora la població obrirà els ulls. És qüestió de paciència i insistència.”

“Creiem que la inversió en roboadvisor no han fet més que començar a Espanya i que d’aquí endavant aniran experimentant un creixement exponencial igual que ho han fet als Estats Units on la confiança en aquest tipus d’inversió és igual a la inversió en resta de fons tradicionals A Espanya som més reticents a noves formes d’inversió o estalvi, sobretot quan internet és el seu mitjà principal, però amb les noves generacions tot indica que als roboadvisor els espera un futur prometedor ja que la seva presència i gestió és fonamentalment a través de la xarxa i això als joves els genera més confiança i atracció.”

“Les empreses Fintech estan revolucionant el sector financer; utilitzen tecnològica d’última generació, són còmodes, ràpids i amb costos molt baixos. Són per tant una atracció per a qualsevol usuari de la generació X i Mil·lenal acostumats a l’ús de les noves tecnologies i que cerca mètodes digitals alternatius No és estrany que els robo adivisor estiguin prenent tanta força a Espanya, sortosament estem vivint aquest canvi en la cultura d’inversió espanyola Les altes comissions i la poca rendibilitat que ofereix la banca tradicional ha fet que els inversors explorin noves alternatives més assequibles, senzilles i alhora amb alta rendibilitat i diversificació, és per això que els robo advisors estan creixent a ritme accelerat i considerat per molts com la inversió del futur.La personalització de la cartera i la gran varietat d’estratègies d’inversió converteix aquest producte en una opció apta per a qualsevol inversor.”

“Els robo advisors satisfan de sobres les necessitats d’inversió de la majoria. Sense tenir cap coneixement de finances, permeten a qualsevol tenir una cartera totalment diversificada, personalitzada al seu nivell de risc i amb una rendibilitat que a la llarga aixafa els fons de inversió tradicionals Tot això amb unes comissions tan baixes que els bancs simplement no poden competir. És qüestió de temps que la gent se n’adoni i destini un percentatge dels seus estalvis.En els propers anys, conforme la societat espanyola vagi adquirint cultura financera degut a la incertesa sobre les pensions, els gestors automatitzats experimentaran un creixement sense precedents, i actualment, i s’espera que s’accentuï més en el futur, hi ha hagut una fuita de capitals gestionats per bancs als robo advisors, els quals adquiriran quotes de mercat similars a països més financerament avançats com els Estats Units.”

“Els robo advisor són una manera d’invertir en fons indexats de baix cost de manera automàtica, sense preocupacions per part teva. Tot i que a Espanya encara és un producte relativament nou, en altres països ja iguala la gestió activa i tot indica que aquí passarà el mateix. En aquest sentit, pensem que iniciatives com les d’InbestMe ajudaran a popularitzar aquest sistema i posar-lo encara més fàcil a tota aquesta gent que es vulgui iniciar en aquest tipus d’inversió.”

“Els robo advisors són una gran manera d’invertir els teus diners. Gràcies a les seves carteres indexades a les principals economies del món, l’inversor corrent pot invertir en els actius adequats. A poc a poc cada vegada més gent s’anirà adonant dels seus avantatges davant de les inversions dels bancs tradicionals, i conforme l’educació financera vagi millorant al nostre país, els robo advisors es convertiran en un dels principals actors de la inversió a Espanya. comissions, alta rendibilitat i gran diversificació sigui cada vegada més conegut i els petits estalviadors se’n puguin beneficiar. És clar que els robo advisors han vingut per quedar-se.”

“Porto des del 2018 invertint en robo advisors, inbestMe entre ells. Quan vaig començar a invertir no vaig trobar una estratègia que s’adaptés a mi al 100%, fins que vaig descobrir els robo advisors. Gràcies a ells puc invertir els meus diners sense complicar-me, sense dedicar temps i tenint una cartera adaptada al meu perfil inversor. A més, tinc una cartera composta pels millors fons indexats del mercat, cosa que fins i tot Warren Buffett recomana. Al meu entendre, els robao advisors no faran més que créixer, i és que la gent es adonarà que són la millor alternativa per a qui no vol dedicar temps a les seves inversions i així i tot obtenir fantàstiques rendibilitats.”