Govern Corporatiu

En compliment de la Circular 3/2017, del 29 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre obligacions de publicitat a través de la pàgina web de les Empreses de Serveis d’Inversió en matèria de govern corporatiu i política de remuneracions i per la qual es modifica la Circular 7/2008, de 26 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d’informació reservada de les empreses de serveis d’inversió, societats gestores d’institucions d’inversió. Col·lectiva i Societats Gestores d’Entitats de Capital-Risc, es publica a la pàgina web d’InbestMe la informació següent:

a) Els estatuts socials.

Veure els nostres estatuts socials en aquest enllaç.

b) Els reglaments i les altres normes d’organització dels seus òrgans de govern i, si s’escau, de les comissions del consell d’administració.

El Consell d’Administració d’Inbestme és el màxim responsable de la implantació de polítiques i procediments de gestió de govern a l’Entitat. Per fer-ho, delega certes funcions en els diferents departaments i responsables de la Societat que realitzen les funcions de compliment, auditoria i control i supervisió de riscos.

S’indiquen a continuació les responsabilitats generals, sens perjudici que en el desenvolupament del procediment es fixin les responsabilitats específiques de les persones que intervenen a cada procés.

Consell d’Administració

 • Establir i mantenir una estructura organitzativa adequada i proporcionada conforme al caràcter, l’escala i la complexitat dels serveis d’inversió i auxiliars que prestin, amb línies de responsabilitats ben definides, transparents i coherents.
 • Fixar l’estratègia empresarial de la Societat i les diferents àrees de negoci i assegurar que es compta amb mitjans humans i materials que garanteixin una gestió adequada del negoci amb una segregació suficient de les funcions i control dels riscos assumits.

Alta Direcció

 • Definir i adoptar les mesures necessàries perquè s’apliquin polítiques i procediments adequats que garanteixin que la Societat, els seus directius, el seu personal i els seus agents compleixen les obligacions recollides a la normativa aplicable.
 • Avaluar i revisar l’eficàcia de les polítiques, mesures i procediments establerts per complir les obligacions que imposa a la Societat.
 • Adoptar mesures per fer front a les possibles recomanacions fetes o a les deficiències detectades per les Unitats de Compliment Normatiu i Gestió de Riscos i Auditoria Interna.

Compliment Normatiu i gestió de risc

 • Controlar i avaluar l’adequació i l’eficàcia dels procediments interns per a la detecció de riscos i les mesures adequades per fer front a les deficiències detectades
 • Assistència a les persones responsables de la realització dels serveis d’inversió en el compliment de les seves funcions
 • Avaluar l’adequació i eficàcia de la política de gestió de riscs
 • Avaluar el grau de compliment de les diferents àrees d’Inbestme de la Política de Gestió de Riscos.
 • Rebre el reporting de cada àrea en cas que s’observi una incidència i informar el consell en cas que fos necessari.
 • Col·laborar amb la unitat de Auditoria Interna.

Auditoria Interna

 • Avaluació del funcionament i de l’eficàcia de les funcions de compliment normatiu i gestió de riscos
 • Assessorament a la unitat de gestió de riscos i compliment normatiu
 • Examen i avaluació de l’adequació i l’eficàcia dels procediments i sistemes de control intern implantats per Inbestme
 • Elaborar un informe anual adreçat al Consell d’Administració
  .

c) L’estructura organitzativa de l’empresa de serveis d’inversió, les línies de responsabilitat en la presa de decisions, el repartiment de funcions a l’organització i els criteris per a la prevenció de conflictes d’interessos.

A la Política de Gestió de Conflictes d’Interès d’Inbestme Europe A.V., S.A. podeu consultar els criteris establerts per l’Entitat per a la prevenció de Conflictes d’interès.

d) Una descripció breu dels procediments establerts per a la identificació, mesurament, gestió, control i comunicació interna dels riscos a què estigui o pugui estar exposada l’empresa de serveis d’inversió, així com una breu descripció dels mecanismes de control intern de l’empresa de serveis d’inversió, incloent-hi els procediments administratius i comptables

Les eines i els procediments de gestió de riscos estan en un procés de contínua revisió i millora, i les que actualment s’utilitzen, es consideren adequades a la naturalesa i al nivell de complexitat de les activitats de l’Entitat; Inbestme compta amb personal qualificat que aporta prou coneixement i experiència en la gestió dels riscos i garanteix l’evolució i la millora d’aquestes eines i procediments de gestió adequant-les a la pràctica diària.

Inbestme ha desenvolupat una Política de Gestió de Riscos, i un Manual de Procediments de Control Intern, tots dos aprovats pel Consell d’Administració, en què es detallen totes les circumstàncies i les característiques de l’Agència, relacionades amb aquests aspectes.

Aquestes polítiques i manuals s’adrecen sense excepció a tots els membres del Consell d’Administració ia totes les persones que desenvolupen la seva activitat en l’estructura interna d’Inbestme en les diferents direccions i departaments de l’Agència, i són de coneixement i compliment obligats.

La Societat té establert un sistema basat en nivells per al seguiment i el control dels riscos derivats dels serveis d’inversió i activitats de l’Agència.

En un primer nivell seran els membres i responsables de cada departament que, actuant conforme als procediments interns ia les directrius rebudes, es responsabilitzaran del compliment dels límits fixats i informin de qualsevol incidència detectada a la Unitat de Gestió de Riscos.

En un segon nivell, el responsable de la Unitat de Gestió de Riscos avaluarà el nivell de compliment per part de les diferents àrees de l‟Agència de les mesures, processos i mecanismes disposats pel Consell d‟Administració, i la seva adequació al‟activitat efectivament desenvolupada emetent informes al respecte quan resulti procedent.
Per fer-ho, tindrà plena potestat per demanar tota la informació necessària als directors o membres integrants de tots els departaments de l’Agència. Un cop avaluats els riscos en cada cas, informarà el Consell d’Administració amb la celeritat que cada situació requereixi.

En un tercer nivell, el Consell d’Administració rebrà informació sobre les incidències més significatives observades a l’operativa o d’aquelles que per la seva transcendència i complexitat s’entrenquen pendents de resoldre, i serà igualment informat respecte del seguiment i la resolució d’aquestes. Adoptarà, si escau, les mesures correctores que siguin procedents.

f) La composició del consell d’administració i la identificació dels consellers executius, no executius i independents, si escau.

El Consell d’Administració a data de l’informe està format per:

 • Jordi Mercader Nieto (Conseller i President)
 • Juan José Massó Gil (Conseller no executiu i Vice president)
 • Joan Albalate García (Conseller no executiu)
 • Tech & Health Investment SLU (Conseller no executiu)
 • Mutual Médica; Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Conseller no executiu)

g) La identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de president del consell d’administració i conseller delegat. En cas que una mateixa persona exerceixi ambdós càrrecs, cal indicar aquesta circumstància.

 • Jordi Mercader Nieto (Conseller i President)

No existeix la figura del conseller delegat

h) Informació sobre la remuneració total meritada en cada exercici econòmic pels membres del consell d’administració; s’ha de reflectir la xifra total de la remuneració meritada i un desglossament individualitzat per conceptes retributius amb referència a l’import dels components fixos i dietes, així com als conceptes retributius de caràcter variable. Aquesta informació contindrà qualsevol concepte retributiu meritat, sigui quina sigui la seva naturalesa o l’entitat del grup que ho satisfaci, incloent-hi les retribucions meritades pels membres del consell d’administració per la seva pertinença a consells en altres societats del grup o participades en què actuï a representació del grup.

L’Entitat posa a la vostra disposició l’Informe de Solvència de la Societat, en què podeu trobar entre altres aspectes, la remuneració total meritada en cada exercici econòmic pels membres del consell d’administració.

i) Informació sobre els procediments establerts per assegurar la idoneïtat dels membres del consell d’administració, directors generals i assimilats, així com sobre els mecanismes disposats per complir les normes sobre incompatibilitats.

Inbestme compta amb un Manual de Procediments d’avaluació de consellers i personal clau , aprovat pel Consell d’Administració. S’hi recullen les polítiques i procediments que regulen la designació, cessament i avaluació de la idoneïtat per a l’exercici del càrrec de membres del Consell d’Administració, directors generals o assimilats, persones que assumeixin les funcions de control intern, així com altres persones que tinguin llocs clau per al desenvolupament diari de l’activitat de la Societat.
Tots els membres de Consell d’Administració tenen una reconeguda honorabilitat, honestedat i integritat, d’acord amb allò que preveu l’article 184. bis del text refós de la Llei del Mercat de Valors, i han mostrat una conducta personal, comercial i professional que no dóna dubtes sobre la seva capacitat per exercir una gestió sana i prudent de l’Entitat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 217 /2008.

Índex de contingut