A la recerca del dividend

Les empreses amb alt dividend són menys volàtils.

Els inversors, no es posen d’acord a l’hora de valorar si el dividend és una característica addicional a considerar, en una companyia. Per exemple, el famós i reeixit inversor Warren Buffett, no té en compte aquesta variable, quasi bé mai . Ell, presta més atenció a temes com els avantatges competitius de les empreses o les seves capacitats de creixement en vendes i cash flow, o solidesa financera.

 

El dividend, és una variable especialment apreciada per inversors retirats o que disposen de comptes d’inversió amb baixa fiscalitat.

D’altra banda, un inversor amb alts ingressos i alta fiscalitat, preferirà estratègies d’inversió més orientades a l’acumulació.

Com invertir , estil d’inversió dividend:

-Les empreses amb dividend, són més rendibles en el llarg termini.

En estudis realitzats sobre aquestes empreses, abarcant dades de molts anys enrere, es demostra que aquestes han tingut la capacitat de rendir gairebé un 2% anual,  per sobre de la resta.

Les empreses amb dividend són menys volàtils.

Així com el punt anterior es discutible perqué depén del període d’análisi,  és sobretot en la (menor) volatilitat, on aquestes destaquen. La desviació estàndard (mesura de volatilitat) és gairebé la meitat a favor de les empreses pagadores de dividends.

En els nostres plans de carteres Inbestme Advanced pots decidir el teu estil d’inversor i seleccionar entre ells l’inversió en dividend. A més de l’inversió en dividend, pots decidir entre altres estratègies d’inversió o estils:

  • estratègies d’inversió socialment responsable (ISR)
  • estratègies d’inversió en empreses de valor
  • estratègies d’inversió en empreses de creixement.