L’Optimització Fiscal Intel·ligent d’ InbestMe (OFI) és una tècnica sofisticada per a optimitzar la fiscalitat de les teves inversions.

Hi ha moltes maneres de fer que les teves inversions siguin eficients: una diversificació òptima, minimitzar riscos i buscar la combinació adequada de classes d’actius per a cada nivell de risc. A inbestMe ja fem tot això amb un alt grau d’automatització i amb carteres de ETFs (Exchange Trade Funds) o fons indexats cotitzats amb molt baixos costos de gestió.

Però a més, a InbestMe treballem per treure encara més profit a la teva cartera millorant els teus rendiments després d’impostos, amb un mètode que anomenem OFI i que consisteix a anticipar pèrdues quan això és possible. En aquest document presentem el procés d’Optimització Fiscal Intel·ligent (OFI): un servei sofisticat d’optimització fiscal, completament automatitzat, dissenyat per als clients d’ InbestMe.

El procés OFI d’ InbestMe escaneja les carteres setmanalment a la recerca d’oportunitats, és a dir caigudes o pèrdues temporals que es deriven de la volatilitat del mercat a curt termini, per obtenir pèrdues que es converteixen en crèdits fiscals. Si bé el concepte de realitzar pèrdues fiscals no és nou per als inversors amb carteres importants, si ho és per al petit inversor. L’OFI és doncs un sistema que optimitza la fiscalitat de les nostres carteres d’ETFs i que provoca un efecte d’ajornament fiscal similar al que s’obtindria si s’utilitzés l’efecte derivat de la traspassabilitat sense tributació dels fons d’inversió a Espanya.

Què és la Optimització Fiscal Intel·ligent?

El OFI consisteix a anticipar pèrdues quan això és possible. Les pèrdues patrimonials poden reduir la teva  tributació si es  poden  compensar amb els guanys. Perquè això sigui factible, cal fer alguna cosa que en un inici pot semblar poc intuïtiu però molt útil per al propòsit d’optimització d’impostos: realitzar pèrdues, és a dir, vendre els actius depreciats tan aviat com sigui possible. Però clar, això cal fer-ho tenint en compte que, en una cartera ben distribuïda, cada actiu juga un paper essencial per optimitzar la diversificació total i no alterar la part d’exposició desitjada per a cada classe d’actiu. Amb la qual cosa, l’ OFI ha de ser capaç de combinar aquests dos factors: crear crèdits fiscals sense renunciar als rendiments esperats associats amb cada actiu només pel fet de realitzar una pèrdua dels actius que s’han depreciat en cada moment.

Per això el procés  OFI o, el que és el mateix, el procés de realitzar pèrdues (PRP) tributàries de forma eficient, consisteix a vendre el valor que ha experimentat una pèrdua i després comprar (substituir per) un actiu correlacionat (SAC) , és a dir, un que proporciona una exposició idèntica o similar per reemplaçar-lo. L’estratègia té dos avantatges: permet a l’inversor realitzar una pèrdua, creant un crèdit fiscal però alhora mantenir la cartera equilibrada amb l’assignació desitjada.

Com s’optimitza la fiscalitat amb l’Optimització Fiscal Intel·ligent?

Això és gràcies al fet que les pèrdues patrimonials es poden usar per compensar els guanys patrimonials que hagis realitzat en altres transaccions al llarg d’un any. Guanys sobre els quals, en cas contrari, hauries de pagar impostos. Però és que, a més, si queden pèrdues (o si no hi va haver guanys per compensar en l’any en curs) aquestes es poden compensar en els 4 anys subsegüents. L’anticipació de pèrdues tributàries és principalment una estratègia d’ajornament d’impostos, i el seu benefici pot dependre de les circumstàncies individuals. A llarg termini, pot afegir valor a través d’una combinació dels efectes següents :

Ajornament d’impostos: Les pèrdues realitzades es poden usar per compensar guanys inevitables a la cartera, o guanys patrimonials en altres inversions (per exemple, altres carteres), diferint l’impost a pagar.

Evitar impostos de forma permanent: la generació de pèrdues tributàries proporciona beneficis en el curt termini (tal com hem explicat) a canvi d’augmentar els guanys latents, que estaran subjectes a impostos més endavant. Però és que, a més, en determinades circumstàncies (per exemple, en cas de donacions o herències) aquests guanys podrien evitar els impostos per complet.

Com superar les normes d’anti-aplicació en aplicar l’ Optimització Fiscal Intel·ligent?

Perquè l’ Optimització Fiscal Intel·ligent sigui efectiva, el procés OFI ha de superar les normes d’anti-aplicació. La gestió d’aquestes normes s’ha de tenir en compte en qualsevol estratègia d’anticipació de pèrdues fiscals. Si aquestes normes no existissin, per a realitzar una pèrdua seria suficient vendre un valor, i recomprar immediatament per mantenir l’assignació d’actius. No obstant això, les normes d’anti-aplicació limiten la capacitat d’un contribuent per deduir una pèrdua quan es considera que la transacció ha estat sense fonament. Les normes d’anti-aplicació per tant no permeten que s’apliquin pèrdues patrimonials en la venda d’un valor si es compra el mateix valor dos mesos després o abans de la venda. Per tant, si no es gestiona correctament el procés OFI, es podria perdre l’efecte real de les pèrdues fiscals.

La forma més senzilla d’evitar la norma anti-aplicació seria evitar la compra de qualsevol valor durant els dos mesos a la pèrdua fiscal, mantenint aquesta posició (durant aquest període) en efectiu. No obstant això, aquest enfocament mantindria sistemàticament una porció de la cartera fora del mercat. A llarg termini, aquesta proporció d’efectiu podria afectar el rendiment de la cartera.

Per això, en el procés  OFI a InbestMe, utilitzem estratègies avançades recomprant un actiu amb una exposició similar o idèntica a la classe d’actiu que no és. Això és gràcies a l’alt nombre d’opcions de què disposem amb ETFs, i que cada dia que passa es multiplica amb més opcions.

El millor algoritme d’anticipació de pèrdues tributàries ha de ser capaç de maximitzar les oportunitats d’anticipar pèrdues en una àmplia gamma d’escenaris de volatilitat, sense sacrificar l’assignació d’actius globals ajustada al perfil de risc. L’algoritme, ha de per tant, reinvertir els ingressos de la venda en actius alternatius estretament correlacionats, tot mentre gestiona al seu torn les entrades d’efectiu de l’inversor per tal d’evitar les posicions d’efectiu. Per a això a InbestMe combinem 2 algoritimes:

Aportacions addicionals òptimes (AAO):

En funció de la informació facilitada pel client, els  nostres algoritmes són capaços de suggerir quina és l’aportació ideal per optimitzar la seva fiscalitat.

La informació de què disposem dels nostres clients pot ser de més o menys valor. En primer lloc, el client indica la seva capacitat d’estalvi i la seva potencial capacitat d’invertir periòdicament. Addicionalment també pot de forma més específica programar una aportació recurrent. Els nostres algoritmes són capaços, amb certa anticipació al procés de rebalanceig i / o aportacions, indicar quina seria l’aportació ideal que s’adequa a la seva capacitat d’estalvi i evitar vendes en el procés de rebalanceig. Si s’eviten vendes s’eviten potencials guanys patrimonials.

L’algoritme d’Optimització Fiscal Intel·ligent d’ InbestMe

En combinació amb l’anterior, el nostre algoritme OFI busca setmanalment potencials pèrdues patrimonials susceptibles de ser realitzades. Si això es produeix amb determinades ràtios i mentre es compleixin les normes d’anti-aplicació, l’algoritme proposarà vendes dels actius depreciats al costat de la compra de l’actiu alternatiu. Per a això i per a la majoria d’ETFs,els  nostres algoritmes de selecció d’actius han identificat per a cada un d’ells, fins a dues alternatives. El procés en resum seria:

Per classe d’actiu, exemple per a la classe d’actiu A

ETFA1 = ETF per a la classe d’actiu A opció 1 = l’ETF 1 preferit per a la classe d’actiu A

ETFA2 = ETF per a la classe d’actiu A opció 2 = l’ETF segon preferit per a la classe d’actiu A

ETFA3 = ETF per a la classe d’actiu B opció 3 = l’ETF tercer preferit per a la classe d’actiu A.

De manera resumida, el que faria el procés seria: si el nostre algoritme detecta que ETFA1 està en pèrdues el vendria comprant ETFA2. Si al cap d’un temps ETFA2 se situés en pèrdues compraria ETFA1 o ETFA3 en funció de la regla de les normes d’anti-aplicació, i així successivament.

Òbviament això produeix operacions de compra venda addicionals, però aquestes no tenen cap impacte per al client ja que la nostra estructura de costos absorbeix els costos del trading.

La Optimització Fiscal Intel·ligent d’ InbestMe a la pràctica

Després dels primers mesos de funcionament d’ InbestMe, ja podem veure com han funcionat els nostres algoritmes d’optimització. En aquest estudi ja avançàvem que amb aquest tipus de tècniques, era esperable aconseguir un efecte d’ajornament important i anticipàvem un 80% com a dada raonable. Ara, després dels primers deu mesos i al tancament del 2017, ja podem confirmar que l’efecte aconseguit equival de mitjana al 100% d’ajornament fiscal. És a dir, l’efecte dels algoritmes d’AI + OFI han aconseguit de mitjana diferir la fiscalitat dels comptes dels nostres clients al 100%. Bé és cert, que aquest percentatge no és homogeni ni lineal per tots els comptes ja que es combinen molts factors, el perfil escollit, el moment d’entrada i òbviament l’evolució dels mercats. El mínim observat en aquest període està al voltant del 70%, mentre que el màxim estaria al 170% (el que equival a generar un crèdit fiscal a compensar).

InbestMe segueix investigant i desenvolupant aquesta funcionalitat per fer-la encara més eficient. En propers posts publicarem en què consisteixen aquestes millores.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment