Rendibilitats de les carteres ETF Dynamic a tancament de juny 2023

En aquest article us portem la rendibilitat de les carteres ETF Dynamic al tancament de juny 2023.

Estratègia d’inversió de les carteres Dynamic

Com a recordatori, les carteres d’ETFs inbestMe Dynamic (tant a Euros com a Dòlars) són les úniques que fem servir d’una manera més tàctica.

En línia amb la nostra visió d’evitar, en la mesura que sigui possible, decisions discrecionals, utilitzem un model quantitatiu per sistematitzar les decisions tàctiques que dicti el nostre Comitè d’Inversió.

En particular, aquestes carteres estan dissenyades per invertir en aquelles àrees geogràfiques “macro” de renda variable que mostren solidesa en relació amb altres àrees. Això es fa especialment per reduir els riscos de les carteres quan la tendència del mercat es torna a la baixa.

Per això, una part de les carteres es gestiona d’acord amb aquest model (la part satèl·lit), mentre que la major part de la cartera (la part central) es continua gestionant com les carteres estàndard que tenen una visió estratègica de llarg termini.

En resum, hi ha una part variable o “satèl·lit” de la cartera (la més reduïda) que s’adapta a les condicions del mercat i una part central o “nucli” que segueix els principis de la inversió indexada a llarg termini.

No s’han fet canvis aquest primer semestre del 2023

Recordem que els darrers dos canvis del 2022 van ser segons el comunicat el gener 2023 i juny 2022:

  1. Es va reduir l’assignació a renda variable com a conseqüència que la majoria dels mercats globals es trobaven en tendència a la baixa. Atès que l’objectiu principal d’aquestes carteres és reduir les pèrdues en cas de pèrdues grans, quan la tendència és baixista, part dels fons s’assigna a instruments de baix risc a curt termini.
  2. Es va augmentar l’assignació a accions de qualitat. Per accions de “qualitat” ens referim a empreses amb un balanç general molt sòlid en termes de rendiment sobre el capital, deute baix i baixa variabilitat de guanys. Com que els bancs centrals estan endurint la política monetària per desaccelerar l’economia i contenir la inflació, podríem travessar un període de creixement lent o negatiu. És probable que les empreses amb un balanç sòlid siguin més resistents en cas que travessem una recessió i, per tant, semblen estar més ben preparades per passar els propers mesos sense danys importants.

De moment, l’exposició al risc de renda variable a la part satèl·lit de la cartera continua sent defensiva (cosa que explica la rendibilitat inferior en aquest darrer tram alcista dels índexs de renda variable) i es concentra en accions de qualitat. Els índexs d’accions de qualitat seleccionen aquelles empreses amb un balanç més sòlid segons criteris com un baix palanquejament, un creixement estable dels beneficis o una elevada rendibilitat dels fons propis. La lògica d’invertir en un índex de qualitat és que com que són empreses més sòlides des del punt de vista financer i menys cícliques, aquest tipus d’empreses podrien ser més resistents en cas que es materialitzés finalment una desacceleració o recessió econòmica.

CTA ETFs (CAT)

Acompliment de les carteres Dynamic a juny 2023

Recordem que el principal objectiu és evitar grans caigudes. És per això que s’ha mantingut un enfocament prudent ateses totes les incerteses que encara persisteixen a l’economia mundial.

Rendibilitat acumulada carteres ETFs Dynamic a Euros
1/1/2023 a 30/6/2023

Com veiem al gràfic superior, al tancament del juny del 2023 les carteres d’ETFs Dynamic a Euros han acumulat des d’un 2,3% del perfil 1 fins a un 5,1% del perfil 10 amb una mitjana del 3,8% o sigui de moment 1,7 punts per sota de les carteres estàndard.

Rendibilitat acumulada carteres ETFs Dynamic a Dòlars
1/1/2023 a 30/6/2023

Al gràfic superior veiem el mateix gràfic, però per a les carteres d’ETFs Dynamic en Dòlars que han tingut rendibilitats superiors ajudades pels majors rendiments dels bons en dòlars i dels guanys deguts a l’exposició a divises gràcies a la caiguda del dòlar acumulant des d’un 3,5% del perfil 1 fins a un 9,3% del perfil 10 amb una mitjana del 6,3%, encara que de moment uns 1,4 punts per sota de les carteres estàndard.

Evolució d'una cartera d'ETFs perfil 7 Estàndard vs. Dynamic
1/1/2022 a 30/06/2023

Aquestes carteres es van redissenyar perquè fossin estructuralment menys volàtils i suportessin menys caigudes que les carteres totalment indexades. Aquest efecte es pot observar al gràfic superior on comparem un perfil 7 Estàndard vs. Dynamic en un mercat baixista:

  • Veiem com en el procés de caiguda la Dynamic cau menys (-15% vs. -18%)
  • Però en el procés de recuperació, de moment, ha recuperat menys acumulant -9% vs. 11%.

En funció de com sigui la recuperació d’aquest mercat a la baixa, veurem un resultat definitiu o un altre. Al tancament de 2022 vam mostrar que les carteres Dynamic havien aconseguit l’objectiu de ser més eficients en termes de rendibilitat corregida per risc. Revisarem de nou això a finals del 2023.

En general, per valorar l’exercici d’una cartera (que no només inclou rendibilitat, sinó també risc) cal tenir en compte factors de risc, i això és especialment vàlid per a les carteres Dynamic.

Futurs canvis a les carteres Dynamic

El comitè d’inversió segueix periòdicament l’evolució dels mercats borsaris i del model associat a la gestió de les carteres Dynamic i en funció de tots dos prendrà decisions noves els propers mesos.

A l’hora d’elaborar aquest informe segueix amb un enfocament de prudència a les carteres Dynamic (en línia amb la filosofia d’aquestes) i amb una infraponderació al risc.

CTA ETFs ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment