Acompliment de les carteres d’ETFs Dynamic fins a octubre 2023

La distribució de les carteres inbestMe Dynamic no ha canviat molt durant l’últim període. Abans de veure l’evolució a tancament d’octubre 2023 recordem breument com es construeixen aquestes carteres.

Sobre les carteres Dynamic

L’objectiu d’aquestes carteres és reduir la volatilitat i la probabilitat de grans caigudes. Per tant, en comparació amb la distribució de les nostres carteres d’ETFs Estàndard (que tenen una distribució purament estratègica de mitjà o llarg termini), es construeixen amb menys risc en la part de renda fixa, mentre que la part de renda variable es gestiona mitjançant un enfocament denominat ‘core-satèl·lit’.

La part “core” o central, bàsicament reflecteix l’estructura de les carteres Estàndard, encara que es redueix una mica de risc corporatiu i emergent en la part de renda fixa i utilitzem accions de baixa volatilitat en la part de renda variable.

Part de la renda variable de les carteres Dynamic es defineix com a satèl·lit i té pesos del 10% al 28% del total de la cartera, depenent del perfil de risc. Aquest segment es gestiona amb un enfocament més tàctic, invertint en els actius que mostren una millor tendència a l’alça i desinvirtint quan la tendència és baixista.

Quin és el posicionament actual de les carteres Dynamic

Les carteres Dynamic han estat en mode de “reducció de riscos” durant l’últim període. Les últimes dues redistribucions que vam fer van ser per a agregar una mica de qualitat als ETF d’accions, que només inverteixen en les accions més sòlides, i per a reduir a zero l’exposició a bons d’alt rendiment. Tots dos moviments van en la mateixa direcció. Atès que ens trobem en un entorn extremadament incert, en el qual podríem enfrontar una desacceleració de l’economia, volem continuar invertint en aquells actius que tenen més possibilitats de resistir una possible recessió. Això està alineat amb l’enfocament conservador al risc d’aquestes carteres. Per tant, l’assignació a renda variable en les carteres satèl·lit es va reduir a solo el 25% de l’exposició total potencial i tot es va assignar a accions de qualitat dels EUA a través d’un ETF MSCI Quality dels EUA que ha mostrat un rendiment molt bo del 17% enguany.

Si vols recordar més detalladament els últims dos canvis ho pots revisar de nou en el comunicat al gener 2023  i juny 2022.

CTA ETFs (CAT)

Acompliment de les carteres Dynamic a tancament d’octubre 2023

Això ha permès que aquestes carteres tinguin més o menys la mateixa rendibilitat que les carteres de ETFs Estàndard en 2023, malgrat el fet que el pes total de les accions és considerablement menor. Això s’ha aconseguit gràcies a l’assignació a accions de qualitat que, com ja hem dit, s’han comportat molt bé, però també perquè es va reduir a zero el pes a classes d’actius com les accions emergents i d’Àsia-Pacífic que no han tingut un bon comportament l’any i que són presents en les carteres Estàndard que no tenen aquesta discrecionalitat.

La rendibilitat mitjana de les carteres Dynamic en Euros és del 3,94% lleugerament millor que el 3,74% de les carteres estàndard.

Addicionalment, el menor pes en renda variable també ha permès que les carteres Dynamic tinguessin una volatilitat molt menor (en mitjana 5,18%) en comparació amb les carteres Estàndard (en mitjana 7,52%) com il·lustra la taula a continuació.

Per tant, la rendibilitat corregida per risc torna a ser de moment enguany fins a octubre 2023 millor per a les carteres Dynamic.

Podem veure la mateixa anàlisi per a les carteres Dynamic en Dòlar amb una conclusió molt similar en les taules següents.

La rendibilitat mitjana de les carteres Dynamic en Dòlars és del 3,55% 0,6 punts percentuals, millora que la mitjana de les carteres de ETFs Estàndard en dòlars.

De nou, en aquest cas la volatilitat de les carteres Dynamic és sensiblement inferior (en mitjana 7,03%) que la volatilitat de les carteres estàndard (9,18%) millorant-ho, per tant, també clarament la volatilitat corregida per risc.

Nota important: les dades han estat calculats a data 24/10/2023.

Canvis previstos per a les carteres Dynamic

Durant l’últim comitè d’inversió d’inbestMe, considerem augmentar el pes a “actius de risc” després de les últimes pèrdues en els índexs de renda fixa i variable del mes de setembre i que sembla continuar en el que portem d’octubre.

A causa de l’augment en els tipus d’interès a llarg termini que eleven els costos de finançament per a persones i empreses, l’escassa participació en les alces del mercat de valors més enllà dels “7 magnífics” (1) i una possible desacceleració en el consum privat, hem preferit mantenir un enfocament prudent de cara al tancament de l’any i que pot estendre’s fins a inicis del pròxim any.

En la part de renda fixa, planegem aprofitar l’oportunitat que pot derivar-se de futurs augments en els rendiments dels bons de l’estat per a augmentar la durada de les carteres.

Si es decideix algun canvi finalment, tal com fem, sempre executarem aquests canvis sense cost per a tu i et mantindrem informat.

(1) Nota: Durant aquest últim any s’ha posat de moda el nom dels “7 magnífics” per a referir-se a les set accions de grans tecnològiques que estan destacant per sobre de les altres en 2023. El seu acompliment en bossa ha estat tan espectacular que han estat qualificades dels Set Magnífics del Nasdaq (suposem en referència a la pel·lícula), el mercat en el qual cotitzen les principals tecnològiques. Els 7 magnífics són: Nvidia, Meta (abans Facebook), Tesla, Amazon, Alphabet (abans Google), Microsoft i Apple. En anys anteriors algunes d’elles participaven de l’acrònim FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google. Per a completar els 7 magnífics, s’ha sumat Nvidia i Tesla, mentre que Netflix ja no apareix.

CTA ETFs ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment