Rendibilitat carteres: altres factors

Hi ha d’altres factors a tenir en compte a banda de la rendabilitat

La rendibilitat de una cartera és segurament el concepte que més interessa a un inversor , tot i que veurem en la realitat , que no és la única variable a valorar dins la gestió de un portafoli . Aspectes com , volatilitat i risc , també són molt importants .

Com mesurar la rendibilitat?

Per a calcular la rendibilitat utilitzem la fórmula del TWR. És la que normalment utilitzen els fons d’inversió i la més utilitzada en general .

TWR o “Time weighted return “ : rendibilitat acumulada de la cartera des de l’inici, corregida per les entrades i sortides de cash flow en la cartera . És a dir , s’elimina l’efecte distorsionador d’entrades i sortides dineràries .Sinó hi han entrades o sortides , el TWR és igual a valor final/valor inicial – 1,expressat en %.

La taxa interanual composta : seria la tassa mitjana equivalent , calculada en base al TWR, segons la fórmula del interès compost .

Al mateix temps que es mesura la rendibilitat , és interessant comparar-la amb algun índex de referència .

A Inbestme utilitzem de manera generalitzada el S&P 500 . Una cartera dissenyada per batre el mercat , hauria de superar aquest índex . Tot i que el més normal , fóra, que l’inversor tingués un perfil de risc més moderat , combinant dins la seva cartera diversos actius. Així doncs , la rendibilitat esperada es situaria en funció de la seva tolerància al risc , entre la rendibilitat dels bons i el S&P 500 .

La millor forma de visualitzar les expectatives de rendibilitat per les carteres diversificades , és seguir el procés que proposem a conèixer quin és el teu perfil inversor i visualitzar el pla previst i el històric , que haguessis obtingut amb cada perfil . El període que es contempla és ampli , englobant períodes diversos pre- crisis , crisis, i post-crisis i per tant , molt més representatiu de les rendibilitats esperades mitjanes . És important observar les oscil.lacions durant un període llarg , i veure si estem preparats per afrontar-les .

Com invertir:

Addicionalment a la rendibilitat , és interessant comparar mesuraments del risc.

S’acostuma a mesurar la volatilitat a través de la desviació estàndard . Aquesta, s’utilitza també com a mesura , un tan imperfecta , del risc . L’indicador més utilitzat és la ràtio de sharpe , que mesura l’aportació de rendibilitat per unitat de risc . Altres alternatives a aquesta última , són la “sortino ràtio “ o la “calmar ràtio “. Però sigui quina sigui la que utilitzem finalment , l’important a recordar , és que quant més alt sigui el valor , millor . Aquest concepte indica que la nostra cartera obté més rendibilitat per unitat de risc . El més normal , és que una cartera més rendible , tingui una ràtio de sharpe més baixa , denotant en certa mesura el risc addicional . Hi ha una regla infal·lible , i és que la rendibilitat està indefectiblement lligada al risc .

Alguns inversors que inverteixen a llarg plaç , tenen una visió alternativa del risc, i prescindeixen d’aquests mesuraments , ja que per la seva pròpia política inversora , obtenen una rendibilitat òptima o suficientment raonable en aquest horitzó temporalment llarg. Aleshores , perquè preocupar-se del “risc”?

Podem veure a continuació un exemple d’aquestes ràtios i preguntar-nos quina cartera és la millor .

Nota : el quadre , compara dades dels comptes consolidats de Inbestme amb al SPX ( ETF que replica el S&P 500) i BND ( ETF que replica el mercat complert de bons americans ) .

Descubrir plan de inversión

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp