Què són els fons o ETF amb rendibilitat objectiu?

Els fons amb rendibilitat objectiu són una modalitat específica dins dels fons de renda fixa. La seva característica distintiva principal és la capacitat de poder estimar un rendiment predefinit, possible gràcies al fet que tots els bons en el fons tenen dates de venciment similars o coincidents.

Nota: Dins aquesta categoria de fons, és possible trobar diverses denominacions, sigui fons de rendibilitat objectiu, fons amb rendibilitat a venciment o fons amb data objectiu. En aquest article, ens hi referirem, principalment, com a fons de rendibilitat objectiu o fons de data objectiu. Sota aquesta denominació incloem també la versió a ETFs (Exchange Traded Fund o Fons Cotitzat) que comentem al final d’aquest article.

Característiques dels fons amb rendibilitat objectiu

Aquests fons es distingeixen perquè estan compostos íntegrament de renda fixa, amb bons que vencen en dates iguals o properes entre si. La data de venciment del fons, reflectida en nom seu, marca el tancament i la liquidació. En conèixer el rendiment esperat de cada bo, es pot calcular el rendiment brut del fons. Descomptant les comissions, se n’obté el rendiment net, tant anualitzat com acumulat, fins al venciment.

Avantatges dels fons amb rendibilitat objectiu: conèixer la rendibilitat amb molta certesa.

Un dels avantatges més notables daquests fons és la previsibilitat del rendiment acumulat fins al venciment. La rendibilitat objectiu, o més tècnicament, la taxa interna de rendiment objectiu, es presenta generalment de forma anualitzada. No obstant això, a causa de les característiques específiques del fons, resulta fins i tot més valuós conèixer la rendibilitat acumulada que es complirà amb una taxa de seguretat molt alta, com s’il·lustra a la taula següent:

Rendibilitat neta anual objectiu1 any acumulada al venciment2 anys acumulada al venciment3 años acumulada al vencimiento4 anys acumulada al venciment5 anys acumulada al venciment
2%2%4%6,1%8,2%10,4%
3%3%6,1%9,3%12,6%15,9%
4%4%8,2%12,5%17,0%21,7%

Aquestes rendibilitats són il·lustratives i només es mostren per veure l‟efecte de l‟interès compost a venciment i dependran de la rendibilitat real de cada fons i del moment de contractació.

És important destacar que encara que es fa servir la denominació rendibilitat objectiu, la rendibilitat objectiu no significa rendibilitat garantida*. Els únics fons que “garanteixen” una rendibilitat sovint “a mitges” són els fons garantits.

De fet, els fons de rendibilitat objectiu estan obligats a publicar explícitament això, rendibilitat objectiu (no garantida). Hi ha la modalitat de fons garantits. Normalment, es basen en el mateix concepte, però a més una asseguradora dóna la garantia a canvi d’una comissió, reduint significativament la rendibilitat objectiu.

Desavantatges dels fons amb rendibilitat objectiu: no està garantida i risc de liquiditat

Tot i que aquests fons ofereixen nombrosos avantatges, no estan exempts de riscos. El principal és la possibilitat d’incompliments als bons que el componen. La qualitat dels bons determina en gran mesura aquest risc. A més, hi ha un risc de liquiditat: retirar fons abans del venciment pot resultar en un rendiment menor a l’esperat o fins i tot en una pèrdua de capital. Per tant, cal considerar aquests factors abans d’invertir en un fons amb rendibilitat objectiu.

En aquesta línia és important destacar que encara que es fa servir la denominació rendibilitat objectiu aquesta no està garantida. També cal tenir en compte que normalment s’informa de la rendibilitat objectiu anual bruta abans de les comissions del fons. Per saber la neta hauria de descomptar els costos totals del fons (la majoria al voltant del 0,65%) i la custòdia que ens pugui cobrar el banc (en alguns casos fins al 0,75%).

Els fons amb rendibilitat objectiu poden tenir restriccions de flexibilitat i intensificar el risc de liquiditat. Aquestes limitacions inclouen normalment una finestra única i breu per a la inversió, normalment entre 1 i 2 mesos. A més, les opcions de sortida solen estar limitades a períodes específics, mensuals o trimestrals, amb possibles penalitzacions. També s‟observa una oferta limitada d‟aquests fons que poden no alinear-se amb les necessitats de contractació o venciment dels inversors.

CTA ETFs (CAT)

Informació actual sobre els fons amb rendibilitat objectiu

Els fons de rendibilitat objectiu han crescut molt durant el 2023:

Durant el 2023, els fons amb rendibilitat objectiu van experimentar un creixement significatiu del 82,8%, només superat pels fons monetaris (100% doblant el volum del 2023).

Aquest creixement reflecteix un augment en les subscripcions netes de 8.509 milions d’euros, destacant la popularitat i la rellevància creixent d’aquests fons al mercat actual.

Des d’inbestMe hem ofert alternatives, precisament en altres categories amb grans creixements: a Fons Monetaris amb la Cartera Estalvi, molt demandada pels nostres clients, i també a la categoria de Renda Fixa rellançant i ampliant la nostra oferta en carteres 100% de renda fixa.

Tot i el creixement experimentat el 2023, aquests fons representen tan sols un 6% del patrimoni total. Per tant, podrien convertir-se en una àrea de creixement significatiu si l’oferta continua expandint-se i millorant, especialment ara gràcies a tipus d’interès més atractius actualment.

El comitè d’inversió d’inbestMe fa uns mesos que està alerta per veure oportunitats en els nous fons de rendibilitat objectiu que vagin apareixent gràcies a la nova situació de la renda fixa.
Gràcies a aquest seguiment hem llançat la cartera objectiu 4/2026 amb una rendibilitat objectiu acumulada del 8% neta de comissions, o una rendibilitat objectiu del 3,8% anualitzada (pot arribar al 8,3%/4% a partir de 5 milions).

L’alternativa: ETFs de rendibilitat i data objectiu amb venciments anuals

Als EUA, hi ha des de fa anys una àmplia gamma d’ETFs (Exchange Trade Fund) amb rendibilitat i data objectiu, una oferta que també està creixent a Europa des del 2023. Aquests ETFs no només comparteixen els avantatges prèviament esmentats dels fons de rendibilitat objectiu, sinó que afegeixen beneficis addicionals: ofereixen liquiditat intradia permetent vendes sense penalització (tot i que no evita el risc de vendre per sota del valor de compra); tenen una entrada flexible, ja que cotitzen diàriament i permeten inversions en qualsevol moment abans del venciment; ja hi ha una oferta amb venciments anuals, cosa que facilita la planificació d’inversions; i solen oferir rendibilitats més altes que els fons de rendibilitat objectiu pel fet que els seus costos són un 0,5% més baixos*.

* Aquest càlcul s’ha fet per mitjà de les despeses corrents dels diferents fons de rendibilitat objectiu disponibles a finals de desembre 2023 a Espanya, segons Inverco que va resultar ser del 0,62%. El TER mitjà dels ETFs de rendibilitat i venciment objectiu és del 0,12%.

La seva composició és completament transparent i lligada a índexs i cal destacar que la seva diversificació és més àmplia, cosa que ajuda a reduir de manera important el risc de pèrdues i assegurar estar més a prop de la rendibilitat objectiu.

Els ETFs amb rendibilitat i data objectiu solen ser més competitius que els fons de rendibilitat objectiu, oferint una rendibilitat objectiu addicional anualitzada d’aproximadament 0,71% (segons l’estimació feta per inbestMe, veure gràfic superior). Aquesta rendibilitat addicional és molt rellevant, ja que es tradueix en una rendibilitat objectiu acumulada addicional del 2,1% en tres anys i del 3,6% en cinc anys*. Tot i que les rendibilitats objectives a l’hora d’escriure aquesta anàlisi poden ser lleugerament inferiors als tipus d’interès dels bancs centrals i fons monetaris, aquesta situació probablement és temporal. Per tant, aquests ETF poden ser avantatjosos per a inversors amb horitzons/objectius de mitjà (de 2 a 5 anys) que vulguin fixar una rendibilitat objectiu interessant per a un venciment determinat.

*Aquest càlcul s’ha fet per mitjà de les rendibilitats objectiu netes dels diferents fons de rendibilitat objectiu disponibles a finals de desembre 2023 a Espanya, segons Inverco que va resultar ser de. 2,90% neta de costos. Com que la maduració mitjana està al voltant dels 1,5 anys, s’ha pres l’ETF més proper que és el venciment 2025, que tenia una rendibilitat objectiu neta del 3,61% en aquest estudi. La diferència surt doncs d’aquest 3,61%-2,90% = 0,71%.

A 3 anys= (1+0,71%)^3 = 2,1% sobre 100.000 € : 100.000 €X 111.225 € en comptes de 108.954 dif= 2.271
A 5 anys= (1+0,71%) ^5= 3,6% sobre 100.000 € : 100.000 €X 119.401 € en comptes de 115.365 dif= 4.036.

Tot i així, el comitè d’inversió està alerta a potencials nous llançaments de fons de rendibilitat objectiu. Fruit d’aquest seguiment podem oferir la cartera objectiu 4/2026 amb fons d’inversió que es beneficien de la traspassabilitat i el diferiment fiscal.

Els ETFs, en canvi, no compten amb la traspassabilitat dels fons d’inversió a Espanya, cosa que comporta declarar i tributar els guanys, però només en el moment del venciment (si seleccioneu l’opció d’acumulació). En tot cas, els ETFs amb rendibilitat objectiu ofereixen una eficiència fiscal més atractiva, sent una opció interessant davant comptes remunerats o dipòsits que meriten interessos i, per tant, retencions més sovint.

A inbestMe, hem incorporat una selecció d’aquests ETFs a les nostres Carteres Objectiu amb tres venciments i amb rendibilitats acumulades objectiu de fins al 20% (brutes). Això augmenta les opcions dels nostres clients per assolir els seus objectius financers i complementar la seva planificació financera, aprofitant la facilitat d’obrir múltiples comptes amb diferents objectius a la nostra plataforma. Un altre punt important dels ETFs de rendibilitat objectiu seleccionats és que tenen en compte criteris de sostenibilitat, aspecte que poques vegades trobem als fons de rendibilitat objectiu.

Per a clients disposats a assumir una mica més de volatilitat o horitzons una mica menys estrictes, les nostres carteres de renda fixa 100% ja són una alternativa des de fa temps (aquests sí que utilitzen fons traspassables que permeten diferir la fiscalitat). Tot i que aquestes carteres no tenen un venciment determinat ni una rendibilitat objectiu tan determinada, poden tenir una rendibilitat una mica superior.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment