Estimació de la TIR variable de la Cartera Estalvi en dòlars 2023/2025

El dia 15/12, el tipus d’interès oficial dels fons federals (FED Fund Rate) en dòlars va quedar establert en el 4,25%/4,50% (rang inferior/superior). Això ens va permetre elevar la TIR de la Cartera Estalvi en Dòlars al 3,60%. En aquest post, realitzarem una estimació de la TIR Variable en dòlar.

Canvi d’expectatives dels tipus oficials de la FED

Aquest dia no sols es van produir canvis en els tipus oficials de la FED sinó que en les seves comunicacions, els membres del comitè de la FED (FOMC) va canviar també les expectatives de tipus per als pròxims anys, a l’alça.

En el gràfic superior podem observar el “FED’s Dot Plot” per a desembre de 2022. És conegut per aquest nom, ja que es dibuixen uns punts grocs, i cada punt indica l’expectativa de cadascun dels diferents membres del FOMC. Com més punts veiem en un nivell indica que més membres consideren que aquest serà el tipus d’interès en aquest moment del temps.

També veiem una línia verda que és la mitjana d’aquests punts. Després del 15/12 aquesta mitjana està una mica per sobre de les mitjanes anteriors: això és el que va provocar una certa volatilitat en els mercats financers durant la resta d’aquesta setmana. La mitjana dels tipus oficials se situaria per al 2023 en el 5,1% ara, 0,5% més que al setembre que era del 4,6%.

També s’observa una línia en blanc que seria la projecció del tipus d’interès usant com a referència les cotitzacions dels futurs sobre el FED Fund rate. Aquesta projecció com veiem està una mica per sota. És a dir, el mercat no s’acaba de creure aquestes expectatives i creuen que els tipus seran una mica menors, és a dir la FED està manipulant les expectatives amb la seva comunicació.

Estimació de la TIR variable mitjana de la Cartera Estalvi en Dòlars a tres anys (2023 a 2025) segons el FOMC.

Abans d’entrar en els càlculs volem destacar que la nostra intenció principal és il·lustrar amb més exemples el concepte de TIR variable que usem quan parlem de les Carteres Estalvi d’inbestMe.

Les estimacions que farem a continuació estan orientades principalment a aquest efecte i no han de considerar-se com a projeccions segures de les TIR que es podran aconseguir. Sí que poden servir com una aproximació o orientació que haurà de revisar-se periòdicament.

Conceptes202320242025
Fed Funds Rate nivel sup final (1)5.00%4,25%3,00%
Fed Funds Rate nivel sup inicial(2)4,50%5,00%4,25%
Fed Funds Rate nivel sup prom.(3)4,75%4,62%3,62%
Fed Funds Rate nivel inf. prom.(4)4,50%4,37%3,37%
TIR variable estimada (any) (5)4,00%3,87%2,87%
Rendibilitat acumulada (6)4,00%8,02%11,1%
TIR mitja a final de cada any (7)4,00%3,93%3,53%

Veure en l’annex més a baix més detalls sobre cada concepte

En el quadre superior hem pres la mitjana dels membres del FOMC, i amb ella fem una mitjana simple entre l’estimació a inici d’any i a final d’any. Aplicant el mateix mètode de com calculem la TIR variable de les carteres estalvi arribem a estimar que si aquestes projeccions anessin correctes:

  • La TIR mitjana (composta dels tres anys) seria un 3,53%.
  • Acumulant un 11,1% des del 2023 fins al 2025.
  • Dit d’una altra manera 100.000 $ es convertirien en 111.100 $ amb una plusvàlua d’11.100 $.

No donem per descomptat que els membres del FOMC per ser membres d’aquest comitè encerten les seves previsions.

Més aviat tot el contrari! En el gràfic superior, podem veure com la història demostra que s’equivoquen i molt: per a aquest final d’any 2022 (fa just un any) esperaven acabar en el 0,1% i hem acabat en el 4,4% 4,3 punts percentuals més.

NL-CTA Todos los Servicios (CAT)

Estimació de la TIR variable mitjana de la Cartera Estalvi en Dòlars a tres anys 2023 a 2025 segons els futurs

En el quadre següent hem pres en consideració la projecció que es deriva dels futurs sobre el FED Fund Rate, recordem que en general és més baixa.

Tipus202320242025
Fed Funds Rate nivel sup final4,50%3,00%3,25%
Fed Funds Rate nivel sup inicial4,50%4,50%3,00%
Fed Funds Rate nivel sup prom.4,50%3,75%3,12%
Fed Funds Rate nivel inf. prom.4,25%3,50%2,87%
TIR variable estimada (any)3,75%3,00%2,37%
Rendibilitat acumulada3,75%6,86%9,39%
TIR mitjana a final de cada any3,75%3,37%3,00%

Aplicant de nou el mateix mètode resultaria que la TIR mitjana seria un 3,00%, una mica inferior, acumulant un 9,39% des del 2023 fins al 2025.

Dit d’una altra manera 100.000$ es convertirien en 109.390$ amb una plusvàlua de 9.390$.

En resum, la TIR mitjana pot estar entorn del 3,25%

En la taula següent hem resumit les taules anteriors en una. Si aquestes projeccions es complissin (ja hem advertit que són esperables desviacions) la TIR mitjana esperada composta per als pròxims tres anys estaria entre el 3,00% i el 3,53%, diguem arrodonit un 3,25%.

Resum de les dues projeccions202320242025
TIR variable estimada (FOMC)4,00%3,87%2,87%
TIR variable estimada (Futurs)3,75%3,00%2,37%
TIR variable estimada mitja3,88%3,43%2,62%
TIR mitja (FOMC).4,00%3,93%3,53%
TIR mitja (Futuros)3,75%3,37%3,00%
TIR mitja (mitja)3,25%

Segons el quadre superior la seqüència d’aquestes TIR variables estimades mitjanes serien decreixents: 3,88% per al 2023, 3,43% per al 2024, 2,37% per al 2025.

Esperem que aquest exercici hagi servit per a entendre millor el que és la TIR variable, l’objectiu principal d’aquest article.

Quant al resultat de la projecció recordem que no és més que això, un càlcul estimat i basat en projeccions dels membres del FOMC: i aquests s’equivoquen i molt. L’altra projecció basada en el mercat de futurs també està influenciada sens dubte per aquestes projeccions, per tant, no està exempta d’error.

Sí que sembla raonable esperar que per al 2023 l’estimació de la TIR variable mitjana de la Cartera Estalvi en dòlars estigui almenys en el 3,75% o estigui entre el 3,75% i el 4,00% o sigui alguna cosa per sobre del nivell actual.

No oblidem tampoc que aquestes rendibilitats estan expressades en dòlars i tenen sentit per a l’estalviador que està exposat eminentment al bitllet verd o que fins i tot sense estar-ho té interès a tenir almenys part del seu capital expressada en aquesta divisa. Aquestes rendibilitats, denominades en una altra moneda, poden ser diferents, ja que estan exposades a les diferències de canvi.

En tot cas i mirat amb una certa perspectiva, són TIR atractives i desconegudes en els últims deu anys, la qual cosa fa que part de la inversió s’estigui movent cap a inversions més segures, ja que la remuneració dels diners ara és més alta. És ben conegut que l’augment de tipus d’interès desestimula la inversió en actius de risc. Aquest és part de l’objectiu de la FED és el de desestimular la inversió, refredar l’economia i les ofertes d’ocupació, i reduir l’efecte de riquesa que produeixen valoracions més altes, tot això per a reduir la inflació.

No obstant això, no ha de perdre’s de vista que fins i tot sent atractives són clarament inferiors a la inflació. Per a vèncer-la haurem de continuar pensant a invertir a mitjà o llarg termini amb una cartera ben diversificada al nostre perfil de risc.

Annex I: més detalls sobre els conceptes utilitzats en les projeccions:

  1. Fed Funds Rate nivell sup final: La FED estableix dos tipus oficials. Aquest és el nivell superior estimat al final de cada any.
  2. La Fed Funds Rate nivell sup inicial: Aquest és el nivell superior estimat a l’inici de cada any.
  3. Fed Funds Rate nivell sup prom.: Aquest és la mitjana entre (1) i (2).
  4. Fed Funds Rate nivell inf. Prom. : La FED estableix dos tipus oficials. Aquest és el nivell inferior mitjana al final de cada any. Aquest nivell inferior s’estableix en 0,25% per sota del nivell superior. Per això equival en les nostres projeccions a (3) – 0,25%.
  5. Estimació TIR variable (any): equival a (4) – 0,5%. Estimem que el 0,5% hauria de cobrir tots els costos i desviacions poques setmanes abans dels canvis en els tipus i és la nostra referència objectiva. Aquest 0,5% podria ser una mica superior si això no és així.
  6. Rendibilitat acumulada: és la rendibilitat acumulada al final de cada any, és a dir al final del 2025 per exemple Rendibilitat acumulada 2025=(1+TIR 2023) X (1+TIR 2024) X (1+ TIR 2025) -1.
  7. TIR mitjana a final de cada any: Per exemple a final del 2025, la TIR mitjana a final de cada any = (1+Rendibilitat acumulada 2025)^(⅓)-1.

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres Estalvi.

NL-CTA Cuenta Ahorro (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment