Bons: què és un bo i conceptes bàsics

Amb la pujada de tipus oficials que va començar el 2022, els bons (renda fixa o RF) han tornat a ser una opció d’inversió atractiva. Però, què és un bo? Quines característiques tenen i quins tipus de fons hi ha?

Al següent gràfic de BlackRock, podem veure una comparativa dels rendiments actuals d’aquest tipus d’instruments contra el que ens han ofert durant els darrers 10 anys:

En aquest post, us aclarim alguns dubtes que podríeu tenir respecte a aquest tipus d’actiu financer.

Nueva llamada a la acción

1. Què és un bo?

Un bo és una forma de deute que emeten les entitats (governs o empreses) per finançar les operacions o projectes a canvi del pagament d’un interès determinat.

2. Principals característiques dels bons:

2.1. Cupó i Rendiment

Cupó: el bo té un cupó, que és el tipus d’interès anual que l’emissor es compromet a pagar l’inversor durant la seva vida.

Rendiment o “Yield To Maturity” (YTM o rendiment al venciment): és el retorn anual que l’inversor obté per mantenir el bo des del moment que l’adquireix al mercat fins al venciment. De vegades també s’utilitza el concepte de TIR (Taxa Interna de Retorn) com a sinònim de rendiment.

Cupó i rendiment, poden ser iguals o no, depenent del preu al qual cotitzi el bo al mercat.

2.2. Valor Nominal i Preu del Bo

Relacionat amb la diferència entre el cupó i el rendiment de mercat, tenim la diferència entre el valor nominal i el preu del bo.

Valor Nominal: És el valor original del bo al moment de la seva emissió, també conegut com a “valor de paritat”. Per exemple, un bo amb un valor nominal de 1.000 euros significa que l’emissor pagarà 1.000 euros al venciment.

Preu del Bo: El preu del bo pot variar al mercat. Pot estar per sobre o per sota del valor nominal. Si el preu és superior, es diu que el bo es ven a una prima; si és inferior, es ven a un descompte. Si l’inversor compra el bo a un preu inferior al valor nominal, el rendiment serà més gran que el del cupó i viceversa.

Per a més detalls sobre aquestes diferències, podeu veure aquest post anterior on expliquem la relació inversa entre el preu del bo i el tipus d’interès.

2.3. Venciment

El venciment és la data en què l’emissor ha de tornar el valor nominal del bo a l’inversor.

2.4. Risc i Classificació Creditícia

Els bons tenen diferents nivells de risc. Els emesos per governs solen considerar-se més segurs que els corporatius. El risc està relacionat amb la capacitat de l’emissor per complir els pagaments.

Les agències de qualificació assignen una qualificació als bons segons el risc. Exemples comuns són Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch. Les qualificacions van des d’AAA (molt segur) fins a D (incompliment).

Us pot interessar aprofundir més sobre els 4 riscos d’invertir en bons.

3. Què vol dir el rendiment d’un fons d’inversió de renda fixa?

En tenir una cartera composta de molts bons, el rendiment (YTM) que ens solen informar els fons de renda fixa és igual al rendiment de mercat de tots els bons que formen part del fons (ponderats per la mida de cadascun dins de la cartera).

Recordem que el rendiment de mercat o YTM és el retorn anual esperat que un inversor obtindria si mantingués un bo fins al venciment.

Imagina’t que tens un fons compost de molts bons diferents. El rendiment (YTM) del fons representa la tornada general que s’espera de tots aquests bons junts, ponderant per la mida de cada posició.

La YTM considera que tots els pagaments de cupó es reinverteixen i és una eina molt important per a l’inversor, ja que permet comparar diferents bons i fons en un moment determinat.

4. Quina és la diferència entre un fons “rolling” i un fons “target”?

Un fons “rolling” (de renovació contínua), que aplica a la majoria de fons i ETFs de renda fixa, manté un horitzó temporal de venciment fix. Per exemple, un fons a 3-5 anys significa que el fons compra bons a 5 anys i, quan queden menys de 3 anys per al venciment, els ven i torna a comprar bons a 5 anys. Les nostres carteres de bons estan constituïdes majoritàriament per fons o ETFs “rolling”.

Això vol dir que la YTM d’un fons “rolling” és una foto del rendiment ponderat dels bons dins del fons en el moment actual. Aquest rendiment no vol dir necessàriament que serà el que obtindrà l’inversor en un període d’inversió determinat.

Per contra, un fons “target” (objectiu) té un venciment fix, com si fos un únic bo. Per això, el rendiment d’un fons objectiu, o fons amb rendibilitat objectiu, com passa amb un sol bo, és el que l’inversor obtindria si es queda amb aquest actiu fins al venciment.

Les nostres carteres objectiu estan formades per ETFs o fons de rendibilitat objectiu o de venciment objectiu.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment