Invertir en accions: és la millor alternativa actualment?

La inversió en accions ha estat tradicionalment la principal estratègia d’inversió de les llars espanyoles. No és estrany que, avui dia, moltes persones tinguin accions d’empreses espanyoles adquirides fa molts anys, i que els han ofert una rendibilitat a llarg termini.

Però, la inversió en accions és una bona alternativa actualment? Quines altres possibilitats hi ha? En aquest article, explorem les principals opcions disponibles, en què es diferencien amb la inversió directa en accions i quins avantatges ofereixen davant d’aquesta alternativa.

Què vol dir exactament invertir en accions?

Les accions representen una part de la propietat en una empresa. Per això, quan inverteixes en accions, el que estàs fent realment és invertir en una part alíquota del capital d’una societat anònima.

En invertir en aquest tipus d’actius, els inversors esperen guanyar a través de la revaloració i dels dividends. Històricament, les accions han ofert rendiments significatius, cosa que les ha fet molt populars entre una àmplia gamma d’inversors.

Invertir en accions és molt senzill, especialment en el cas de les empreses que cotitzen a la borsa. Només necessitaràs un compte en un broker i podràs adquirir les accions des del telèfon mòbil, i en qualsevol moment. Tot i que, això sí, les operacions es liquidaran únicament en el moment en què la borsa estigui operativa, i una vegada pagades les comissions corresponents.

És la inversió en accions una bona opció?

Com passa amb qualsevol altra inversió, la resposta és: depèn.

No obstant això, hi ha una sèrie de factors que fan que la inversió en accions pot no ser la millor opció:

  • Fluctuacions del mercat: Les accions és un actiu categoritzat com a renda variable. En conseqüència, són susceptibles a les oscil·lacions del mercat, cosa que pot portar a una alta incertesa en el rendiment de les inversions.
  • Volatilitat de les accions: La volatilitat pot ser especialment pronunciada en certes accions, especialment d’aquelles empreses que tenen un risc més gran, afectant negativament el valor de les inversions a curt termini.
  • Riscos de concentració: en invertir en accions de manera individual, és més complicat i costós compondre una cartera diversificada. Per exemple, si volguéssim replicar un índex borsari com l’S&P invertint en accions individuals, hauríem de comprar cada acció de l’índex i en la mateixa proporció. Això fa que sigui molt costós.
  • Necessitat de coneixement: comprendre el mercat i les empreses específiques en què s’inverteix és essencial per prendre decisions informades. Són necessaris coneixements i formació específics per poder invertir en accions per nosaltres mateixos i no perdre part del nostre patrimoni.

Per tant, responent la pregunta de l’article, la resposta és no. O, si més no, no és la millor alternativa per a tots els inversors, especialment aquells que busquen una alternativa diversificada i amb baixos costos.

Nueva llamada a la acción

Els ETF: l’alternativa d’inversió a les accions

Els ETFs o fons cotitzats representen una alternativa d’inversió cada cop més popular, ja que combina les millors característiques de les accions i els fons d’inversió.

A diferència de les accions individuals, que representen una part d’una empresa, un ETF replica el comportament d‟un índex, un sector, una mercaderia o una cistella d‟actius. Encara que, això sí, igual que passa amb les accions, els ETFs es negocien a les borses de valors i el seu preu fluctua al llarg del dia, proporcionant la flexibilitat i liquiditat que molts inversors busquen.

Precisament, un dels principals avantatges dels ETFs és que, encara que només representen un valor borsari, estan prou diversificats. Següent l’exemple anterior, un ETF que rastreja un índex borsari com l’S&P 500 ofereix exposició a les 500 empreses que el componen, reduint significativament el risc associat amb la inversió en una sola companyia.

A més, els ETF ofereixen eficiència en termes de costos i accessibilitat. Generalment, tenen ràtios de despeses més baixes que els fons indexats. A més, permeten als inversors accedir a sectors o mercats específics sense haver de comprar cada actiu de manera individual. Això és particularment útil per a aquells que volen invertir en mercats estrangers o nínxols especialitzats.

Inverteix en ETFs a través d’inbestMe

La diversificació és una de les bases sobre les quals cal establir l’estratègia de qualsevol inversor. La màxima de “no posar tots els ous a la mateixa cistella” és una obligació per a molts inversors, amb independència del seu perfil de risc. I si pot ser amb els costos més baixos, millor que millor.

A inbestMe, us oferim una estratègia d’inversió diversificada, senzilla i de baixos costos. T’oferim una acurada selecció d’ETFs, fons indexats i altres plans de pensions perquè puguis accedir a una inversió senzilla, barata i tan diversificada com sigui possible, tant a nivell geogràfic com sectorial.

A què esperes per descobrir tots els nostres productes? Entra a inbestMe.com i accedeix a tots els nostres productes.

CTA ETFs (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment