Les carteres de Pla de Pensions en el 2022 al tancament de setembre

Com a complement a l’informe de la rendibilitat de les nostres carteres a tancament de setembre 2022, aquí ens centrarem en l’evolució de les nostres carteres de plans de pensions. Incorporem també en aquesta anàlisi la versió ISR (Inversió Socialment Responsable) que llancem al novembre de 2021 i que són les primeres carteres de plans de pensions sostenibles d’Espanya.

Rendibilitat de les carteres de plans de pensions estàndard l’any 2022 a setembre 2022

El mal comportament tant de la renda fixa com de la renda variable en aquest 2022, ha fet que sigui també el pitjor any per a les nostres carteres de plans de pensions. És fins i tot pitjor que en el primer semestre del 2020 quan van passar per la crisi de la Covid-19. En aquest cas encara que la caiguda va ser major va haver-hi una ràpida recuperació fent que part de les caigudes ja es recuperessin fins i tot en el primer semestre. A diferència del 2020 el 2022 ha estat caracteritzat per caigudes constants en els mercats financers.

Evolució de les carteres de pla de pensions estàndard 1/1/2022 a 30/9/2022

Com veiem en el gràfic les caigudes han oscil·lat des del -7,5% del perfil 0 al -17,6% del perfil 10.

En mitjana, les carteres de plans de pensions han caigut un -12,5%, 0,3 punts percentuals menys que la caiguda mitjana dels plans de pensions individuals, segons Inverco que ha estat del -12,8%.

Aquestes caigudes les considerem excepcionals per la caiguda simultània de la renda variable i la renda fixa.

Nota sobre els benchmarks d’Inverco utilitzats:

  • Perfil 0: Inverco Renda Fixa Llarg Termini
  • Perfil 1 a 3: Inverco Renda Fixa Mixta (màx. 30% Renda Variable)
  • Perfil 4 a 7: Inverco Renda Variable Mixta (Renda Variable entre el 30% i el 75%)
  • Perfil 8 a 10: Inverco Renda Variable (més del 75% en Renda Variable)

Rendibilitat de les carteres de plans de pensions ISR l’any 2022 a setembre 2022

En el gràfic següent veiem com les caigudes de les nostres carteres de plans de pensions ISR són una mica més pronunciades que les de les carteres de plans de pensions estàndard.

Evolució de les carteres de pla de pensions ISR 1/1/2022 a 30/9/2022

Com veiem en el gràfic, les caigudes han oscil·lat des del -7,5% del perfil 0 al -20,2% del perfil 10.

En mitjana han caigut un 13,9%, uns 1,4 punts percentuals més que les carteres estàndard. Això s’ha pel fet que:

  • Els índexs ISR de renda variable estan menys lligats al sector energètic tradicional (per la mateixa selecció que fan) i per això han caigut més (el sector energètic és dels pocs que ha aguantat les caigudes).
  • I també al fet que els índexs ISR de renda fixa tenen en la seva composició una durada més llarga. Com més llarga és la durada de la renda fixa, més impacte té quan hi ha pujades de tipus d’interès.

Malgrat el pitjor comportament de la ISR en el 2022, les carteres indexades ISR són igual o més eficients, en el llarg termini.

CTA PP ISR (CAT)

Millor TAE de les carteres de plans de pensions a llarg termini enfront dels Benchmarks (des del 2015)

Creiem fermament en la inversió a llarg termini, i que ho està ocorrent no hauria d’afectar l’acompliment a llarg termini.

TAEs carteres de plans de pensions estàndard 1/1/2015 a 30/9/2022 vs Inverco

Una mostra d’això és que la TAE mitjana de les nostres carteres de plans de pensions estàndard del 3,2% supera en 3,9 punts, la TAE ponderada mitjana del -0,7% dels plans de pensions individuals a Espanya, segons Inverco. En totes les categories les nostres carteres es mostren clarament millor respecte al benchmark d’Inverco.

TAEs carteres de plans de pensions ISR
1/1/2015 a 30/9/2022 vs Inverco

Com ja hem avançat la rendibilitat a llarg termini de la ISR es manté sòlida a llarg termini. La TAE mitjana de les nostres carteres de plans de pensions ISR del 3,5% supera en 0,3 punts percentuals les carteres estàndard i en 4,2 punts percentuals la TAE ponderada mitjana del -0,7% dels plans de pensions individuals a Espanya segons Inverco.

Nota important:

Les carteres de plans de pensions estàndard d’inbestMe es van llançar en el 2020, veure més endavant una anàlisi des d’aquesta data. Les carteres de plans de pensions ISR d’inbestMe es van llançar al novembre del 2021. Per tant, una part important d’aquestes dades són un resultat d’un backtest. Rendibilitats passades no són garantia de rendibilitats futures.

Millor comportament relatiu enfront d’altres ofertes similars en el 2022

Hem comparat de nou, tal com hem fet en altres ocasions, l’acompliment de les nostres carteres de plans de pensions amb serveis similars durant en el 2022, fins a setembre del 2022.

Comparativa de la rendibilitat de les carteres de pla de pensions
inbestMe vs Indexa 1/1/2022 a 30/9/2022

Veiem en el gràfic superior que les caigudes mitjanes en aquest 2022 fins a setembre de les nostres carteres de plans de pensions són uns 1,6 punts percentual menor que n’Indexa Capital. Això s’explica pel millor comportament del pla de pensions de renda fixa d’inbestMe i que es percep en els perfils del 0 fins al 6.

Només en els perfils 8,9 i 10 Indexa millora les nostres carteres (caient menys).

Comparativa de la rendibilitat de les carteres de pla de pensions
inbestMe vs Finizens 1/1/2022 a 30/9/2022

En el gràfic superior veiem la comparació amb els plans de pensions de Finizens. En aquest cas, la comparació no és del tot homogènia: la seva oferta només contempla 5 perfils dels 11 de què disposa inbestMe. Els perfils més baixos registren caigudes superiors. En mitjana, les carteres d’inbestMe cauen un 1 punt percentual menys que la mitjana de Finizens.

Nota: per a aquesta comparació, la mitjana es fa prenent els perfils 1 al 10 en inbestMe. S’exclou el 0, ja que els altres competidors no ofereixen aquest perfil.

Todos los servicios - CAT

Millor comportament relatiu de les nostres carteres enfront d’altres ofertes similars des del seu llançament en el 2020

Sens dubte les nostres carteres van començar en un moment singular, a inicis del 2020, just un mes després començava la crisi de la pandèmia.

Així i tot, la mitjana de rendibilitat entre 2020 i 2021 era excel·lent: 17,1% acumulada i una TAE del 8,2% (perfils 1 al 10) clarament per sobre de l’esperat.

TAEs acumulades carteres inbestMe  de pla de pensions estàndard
1/1/2020 a 30/9/2022 vs Inverco

Des de l’1/1/2020 fins a setembre del 2022, la TAE mitjana acumulada dels plans de pensions inbestMe ha baixat al 0,5%. Aquesta rendibilitat està ara molt per sota de l’esperada, ja que està condicionada i d’alguna forma distorsionada per dos esdeveniments: la crisi de la COVID-19 en el 2020 i les caigudes del 2022 relacionades amb la crisi d’inflació i la guerra a Ucraïna. Esperem que es produeixi sens dubte un retorn a la mitjana en els pròxims mesos.

Rendibilitats acumulades i TAEs mitjana 
carteres de pla de pensions vs altres
1/1/2020 a 30/9/2022

Nota: per a aquesta comparació, la mitjana es fa prenent els perfils 1 al 10 en inbestMe (s’exclou el 0, ja que els altres competidors no ofereixen aquest perfil).

Més enllà de la comparació anterior amb Inverco, també es pot observar que en termes relatius les nostres carteres obtenen un resultat molt satisfactori des del seu llançament, ja que:

  • Superen en 2,1 punts percentuals a les carteres d’Indexa Capital i 0,8% TAE
  • i superen en 3,9 punts percentuals als plans de pensions mitjanes de Finizens i 1,5% TAE. Nota: recordem que aquesta comparació no és 100% homogènia.

Sens dubte, la nostra oferta de carteres de plans de pensions indexades es consolida com una de les millors i més àmplies opcions del mercat financer a Espanya.

CTA Wizard 2022 (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment