L’índex VIX, l’índex de la por

 

La volatilitat és un concepte sovint desconegut per a l’inversor privat, però és de gran importància en els mercats financers globals. Els inversors professionals constantment estan monitoritzant la dinàmica de la volatilitat i es converteix en objecte d’un gran volum d’operacions.

Què és la volatilitat?

La volatilitat és un indicador que expressa la variabilitat dels preus d’un actiu financer concret i es mesura generalment per la desviació estàndard dels seus rendiments. La desviació estàndard és una mesura estadística que descriu la dispersió dels valors d’una variable durant un període de temps, respecte a la mitjana d’aquests mateixos valors.

Una inversió amb major volatilitat es percep més arriscada. Tenint en compte que l’inversor defuig el risc i la incertesa, a risc més alt, requereix major rendiment.

L’índex VIX, l’índex de la por

Hi ha un índex que és àmpliament reconegut com l’indicador principal de la volatilitat a nivell mundial i que, des de la seva introducció el 1993, és el baròmetre de l’estat d’ànim del mercat.

Estem parlant de l’índex VIX (Chicago Board Options Exchange volatility Index). El VIX es calcula com una mitjana ponderada de la volatilitat implícita d’una cistella d’opcions a 30 dies sobre l’S&P500. La metodologia exacta utilitzada per al càlcul del VIX és força complexa. Qualsevol persona interessada pot trobar-la aquí.

La volatilitat implícita

El preu d’una opció depèn de la probabilitat que aquesta pugui generar un benefici per a aquells que la comprin i es calcula basant-se en fórmules complexes que es fonamenten en inputs, com ara el preu de l’actiu subjacent, el preu d’exercici, el temps de maduració, el nivell dels tipus d’interès i la volatilitat de la pròpia activitat.

Sobre aquesta última, una major volatilitat es tradueix en un major preu de l’opció, sent de fet un contracte d’opció similar a una assegurança: la prima serà més alta com més gran sigui el risc a assegurar.

La volatilitat rellevant per als efectes del càlcul del preu de l’opció és la volatilitat futura; és a dir, la que es registrarà durant la vida de la pròpia opció. Aquesta,

Aquesta no és coneguda en el moment de la signatura del contracte i ha de ser estimada. Amb aquesta finalitat generalment es pren com a referència la volatilitat que s’ha registrat en el passat en aquesta activitat en particular (la volatilitat històrica), tot i que no hi ha cap garantia que la volatilitat futura coincideixi amb la històrica.

Pel que fa als preus del mercat d’opcions, a través d’un procés d’enginyeria inversa, es pot calcular quins inputs de volatilitat han utilitzat els traders per formar aquests preus. Aquesta és, precisament, la volatilitat implícita en els preus de les opcions, i representa l’expectativa dels operadors, respecte la que serà la volatilitat futura.

Per tant, el VIX és la volatilitat esperada (anualitzada) de l’índex S&P500 durant els propers 30 dies.

La volatilitat implícita puja quan el mercat baixa

En períodes de turbulències, la volatilitat implícita dels preus de les opcions tendeix a pujar. Quan en els mercats els inversors corren a comprar opcions (puts en aquest cas) per protegir-se de noves caigudes, això fa augmentar els preus de les opcions a través del mecanisme d’un valor més alt de la volatilitat utilitzada com a input, en els models de fixació de preus. En canvi, quan el mercat està tranquil, els valors de la volatilitat implícita en els preus de les accions tendeixen a baixar.

Per tant, l’índex VIX, que representa la volatilitat implícita de les opcions sobre l’índex S&P500, tendeix a pujar quan el mercat subjacent (l’S&P500) cau o quan augmenta la incertesa.

Valors elevats del VIX signifiquen l’ansietat i aversió al risc dels inversors. Per aquesta raó, el VIX és també conegut com “fear index”, l’índex de la por.

VIX i S&P500 el 2016

La variació procentual en l’índex VIX tendeix a ser més gran que la variació procentual en l’índex subjacent (el VIX generalment amplifica les taxes de variació de l’índex subjacent al voltant de 4 vegades, per exemple, si l’S&P redueix en un 5%, el VIX podria augmentar en un 20-25%, però no hi ha regles precises).
Al llarg de la seva història, el valor mitjà del VIX és proper al 20%, amb un mínim de 9,3% i un màxim del 80,86%, el 20 novembre de 2008, en l’apogeu de la crisi financera. Si el 80.86% va ser el tancament màxim diari, el màxim intradia es va marcar el 24 d’octubre de 2008 amb un 89.53%.

L’índex VIX de la crisi financera fins avui

ETF sobre el VIX

Hi ha eines que permeten fer trading amb l’índex VIX. Entre aquestes trobem opcions, futurs i ETFs.

El més accessible per a l’inversor privat són sens dubte els ETFs com ara l’ETF VXX (iPath S&P500 VIX Short-Term Futures) que replica el mateix índex VIX.

En el context d’una cartera, aquest tipus d’ETF pot ajudar en períodes de caiguda del mercat, ja que, com hem esmentat abans, la volatilitat implícita en els preus de les opcions augmenta fent pujar l’índex VIX i amb ell, el preu de l’ETF. Cal fer atenció sobre l’efecte del contango*, que tendeix a reduir el preu de l’ETF si el període de manteniment és llarg. És millor fer-lo servir tàcticament i per períodes limitats.

Existeixen també versions inverses d’ETFs sobre el VIX, que es compren per apostar sobre una reducció de la volatilitat, i versions apalancades, que desaconsellem vivament a l’inversor privat.

Els ETFs de volatilitat més líquids

*El contango vol dir que la corba de venciments dels contractes de futurs és ascendent. O sigui, que el preu dels contractes dels propers venciments siguin superiors al preu actual al qual està cotitzant el subjacent. Aquest fet fa que l’inversor tendeixi a perdre diners amb el pas del temps, ja que el dia del venciment d’un contracte, el preu del contracte i el preu Spot ha de ser el mateix, amb el que els preus dels contractes que cotitzen per sobre, tendeixen a anar ajustant-se disminuint el preu.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp