Tot sobre com funcionen els fons d’inversió

Els fons d’inversió s’han convertit en un dels productes més populars d’inversió, especialment entre els inversors menys experimentats. Bona part del seu èxit es deu al fet que ofereixen una forma relativament senzilla d’invertir en una àmplia varietat d’actius financers i ajustada a tots els perfils de risc. Però, saps realment com funcionen els fons d’inversió? A continuació, t’expliquem tots els detalls.

Què és un fons d’inversió?

Explicat des d’un punt de vista senzill, els fons d’inversió són un grup d’inversions, que inclouen accions d’empreses, bons corporatius i governamentals i altres actius, que es venen com un paquet.

Els inversors compren participacions en el fons, i l’administrador del fons inverteix els diners en el paquet d’inversions seleccionat. Ofereixen als inversors una manera convenient de diversificar les seves inversions i obtenir accés a una varietat d’actius diferents.

Comissió que puc obtenir amb un fons d’inversió

Les principals comissions dels fons d’inversió són les següents:

 • Comissió de gestió, que es justifica per la labor del gestor del fons, i s’aplica deduint l’import del valor liquidatiu del fons.
 • Comissió de dipositaria, que es paga a l’entitat dipositària del fons. Igual que la comissió de gestió, s’aplica sobre el valor liquidatiu del fons.
 • Comissió de subscripció i reemborsament, que s’apliquen sobre la compra i la venda de participacions del fons, respectivament. S’apliquen sobre la quantitat subscrita o reemborsada. No sempre s’apliquen.
 • Comissió d’èxit, que s’aplica al patrimoni d’un fons pels resultats positius obtinguts sobre la referència establerta en el fullet del fons. No sempre s’apliquen.

Fiscalitat dels fons d’inversió

Els guanys obtinguts en el fons d’inversió tributen com a guanys i pèrdues patrimonials en l’IRPF, i tributen als tipus corresponents a la base imposable de l’estalvi, d’acord amb els següents trams:

TramTipus aplicable
Fins a 6.000 €19%
Des de 6.000 € hasta 50.000 €21%
Des de 50.000 € hasta 200.000 €23%
Més de 200.000 €26%

Les pèrdues obtingudes pels fons d’inversió es poden compensar amb altres guanys patrimonials per a reduir la base imposable de l’IRPF.

Quan es realitzen diverses aportacions a un fons d’inversió, les participacions tributen sota el criteri FIFO (First In First Out). Això vol dir que les primeres participacions són les que primer tributen.

A més a més, els traspassos de capital entre fons d’inversió estan exempts de tributació. Això vol dir que, si desinverteixes la teva inversió en un fons per comprar participacions en un altre fons, podràs traspassar la inversió sense impacte fiscal.

Nueva llamada a la acción

Tipus de fons d’inversió existents

Els fons d’inversió poden ser de diferents tipus:

 • Fons de renda fixa: Aquest tipus de fons inverteixen de manera majoritària en actius de renda fixa, com a bons de l’Estat, bons corporatius, etc.
 • Fons de renda variable: Els fons d’aquesta categoria inverteixen en accions o altres actius de renda variable.
 • Fons de renda mixta: Com el seu propi nom indica, aquests fons inverteixen en actius de renda fixa i variable.
 • Fons de renda alternativa: Els fons d’aquesta categoria inverteixen en actius alternatius, com a immobles, mercaderies, etc.
 • Fons d’inversió garantits: Poden invertir en actius de renda fixa o altres actius, però amb la característica que el gestor del fons estableix una rendibilitat garantida de manera prèvia.
 • Fons monetaris: Es tracta de fons d’inversió que inverteixen en actius de renda fixa de curt termini i d’alta liquiditat, com els bons del Tresor, els bons del govern, etc.
 • Fons indexats: Repliquen el comportament d’un índex determinat, com a S&P 500, Eurostoxx o Nikkei.
 • Fons d’inversió immobiliària: Com el seu propi nom indica, aquests fons inverteixen en actius immobiliaris, com a edificis, habitatges, etc.
 • Fons ESG: que inverteixen en empreses amb un alt rendiment ambiental, social i de govern. Els fons ESG s’han tornat increïblement populars en els últims anys, i s’espera que continuïn guanyant terreny.

Quins són els avantatges dels fons d’inversió?

Després de comentar en què consisteix un fons d’inversió i els tipus existents, veurem els avantatges d’invertir en ells:

 • Ofereixen una forma fàcil de diversificar les seves inversions.
 • Ofereixen una estratègia d’inversió ajustada a les necessitats i perfil de risc de cada inversor.
 • Són gestionats per professionals experimentats.
 • Poden oferir una major rendibilitat a llarg termini que altres tipus d’inversions.
 • Generalment, són menys volàtils que altres tipus d’inversions.
 • Permeten invertir en una varietat de mercats i sectors d’una forma senzilla.
 • En el cas dels fons indexats, els seus costos són inferiors a altres inversions similars.

A través d’inbestMe, podràs invertir en una àmplia varietat de fons d’inversió, sobretot fons indexats i fons ESG. Perquè puguis gaudir d’una alta diversificació, amb costos baixos i amb possibilitat de traspassar els teus fons sense impacte fiscal.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment