Què és el valor liquidatiu d’un fons d’inversió?

En l’àmbit de les finances i la inversió, comprendre els conceptes fonamentals és fonamental per prendre decisions informades i estratègiques. Entre aquests conceptes, el valor liquidatiu d’un fons d’inversió destaca com un indicador essencial per avaluar la salut i el rendiment de les inversions col·lectives.

Aquest terme, encara que pot ser tècnic i complex en la comprensió, és fonamental per a inversors, analistes i gestors de fons per igual. En aquest article, ens proposem oferir una visió detallada i clara del valor liquidatiu, explorant-ne la definició, la mecànica de càlcul i la rellevància en el panorama de la inversió.

Què és el valor liquidatiu?

El valor liquidatiu d’un fons d’inversió és una xifra que representa el valor per participació d’un fons en un moment específic. Essencialment, és el preu a què els inversors poden comprar o vendre participacions del fons.

Per calcular-lo, es pren el valor total de tots els actius en què el fons ha invertit (com accions, bons, efectiu, etc.), es resten els passius, i el resultat es divideix entre el nombre total de participacions en circulació del fons. En altres paraules, es divideix el patrimoni total del fons entre el nombre total de participacions.

Per exemple, si un fons té un patrimoni amb un valor total de 100 milions d’euros i hi ha 10 milions de participacions en circulació, el valor liquidatiu del fons seria de 10 € (100 milions d’euros / 10 milions de participacions).

Per què el valor liquidatiu d’un fons d’inversió és important?

El valor liquidatiu d’un fons d’inversió és important per diversos motius:

 • És un indicador de rendiment del fons d’inversió: El valor liquidatiu reflecteix el rendiment actual dels actius en què el fons està invertit. Un augment del valor liquidatiu indica un bon rendiment de les inversions del fons, mentre que una disminució suggereix el contrari.
 • Transparència: Proporciona una mesura transparent i actualitzada del valor d’una inversió en un fons, cosa que és crucial per a la presa de decisions informada per part dels inversors.
 • Comparació de fons: permet als inversors comparar el rendiment de diferents fons d’una manera estandarditzada.
 • Entrades i sortides del fons: Afecta directament els inversors en entrar o sortir d’un fons, ja que determina el preu a què compraran o vendran les seves participacions.

Valor liquidatiu i fons d’inversió

El valor liquidatiu és a un fons d’inversió, cosa que la cotització és a una acció. És a dir, no deixa de ser més que el preu al qual els inversors poden comprar i vendre una participació al fons.

El rendiment del fons i, per tant, la rendibilitat de la inversió per als participants està directament vinculat amb les fluctuacions en el valor liquidatiu. Un augment del valor liquidatiu indica un rendiment positiu, mentre que una disminució assenyala el contrari.

Nueva llamada a la acción

Components del valor liquidatiu

El càlcul del valor liquidatiu implica diversos components clau:

 • Actius: Inclouen totes les inversions realitzades pel fons, com ara accions, bons, efectiu i equivalents d’efectiu, i altres instruments financers. El valor d’aquests actius es determina sobre la base del preu de mercat actual.
 • Passius: Són totes les obligacions financeres i deutes del fons, incloent-hi despeses pendents i préstecs. Els passius es resten del valor total dels actius per determinar-ne el valor net.
 • Nombre de participacions en circulació: Aquest és el nombre total de participacions o unitats del fons que estan a les mans dels inversors. Dividint el valor net dels actius entre el nombre de participacions en circulació, se n’obté el valor liquidatiu per participació.

Exemple del valor liquidatiu d’un fons d’inversió

Considerem un exemple hipotètic de l’evolució del valor liquidatiu d’un fons d’inversió. Per simplificar, assumirem que el valor liquidatiu inicial del fons és de 1.000 € per participació. Observarem com canvia aquest valor al llarg de cinc anys, reflectint tant els guanys com les pèrdues en percentatge:

 • Any 1: El fons té un bon any, amb un increment del 5% en el valor. Això porta el valor liquidatiu a 1.050 € (1.000 € + 5% de 1.000 €).
 • Any 2: El mercat enfronta dificultats i el fons pateix una disminució del 3%. El nou valor liquidatiu és 1.018,50 € (1.050 € – 3% de 1.050 €).
 • Any 3: El fons es recupera fortament amb un augment del 8%. El valor liquidatiu puja a 1.099,98 € (1.018,50 € + 8% de 1.018,50 €).
 • Any 4: El mercat es manté estable i el fons creix un 2%. Això posa el valor liquidatiu a 1.121,98 € (1.099,98 € + 2% de 1.099,98 €).
 • Any 5: S’experimenta un any excepcional amb un augment del 10%. El valor liquidatiu final és 1.234,18 € (1.121,98 € + 10% de 1.121,98 €).

En aquests darrers cinc anys, l’evolució percentual del valor liquidatiu del fons d’inversió al llarg va ser d’aproximadament un 23,42%. Això vol dir que, des de l’inici fins al final del període de cinc anys, el valor liquidatiu del fons ha augmentat un 23,42%. ​​

Inverteix en fons d’inversió a través d’inbestMe

A inbestMe, utilitzem el valor liquidatiu per fer un seguiment automatitzat i detallat de les inversions. Així, el nostre objectiu és proporcionar als inversors eines analítiques avançades que utilitzen el valor liquidatiu per avaluar el rendiment del fons al llarg del temps. Això facilita als inversors la tasca de seleccionar i gestionar els seus fons, basant-se en dades precises i actualitzades.

Què esperes per descobrir la nostra oferta comercial? Entra a inbestMe.com per veure tota la nostra oferta comercial.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment