Què són els ISINs dels fons d’inversió i per què són importants

Saps què són els codis ISINs dels fons d’inversió? L’ISIN (International Securities Identification Number) és un dels elements més importants de qualsevol fons d’inversió i d’altres instruments financers. Són alguna cosa així com el seu DNI, un conjunt de números i caràcters que identifiquen de manera unívoca valors mobiliaris a escala mundial.

Està desenvolupat conformement a l’estàndard internacional ISO 6166, desenvolupat per les Agències Nacionals de Codificació (NNA´s per les seves sigles en anglès de National Numbering Access). En l’actualitat, té un gran acolliment en tots els mercats financers del món, que ja l’han incorporat en tots els seus processos de liquidació i custòdia.

Estructura dels ISINs dels fons d’inversió

L’ISIN és un codi de 12 caràcters alfanumèrics que tenen la següent estructura:

 • Els dos primers caràcters es corresponen amb el codi de país emissor d’acord amb l’estàndard 3166 de l’Agència de Qualificació. Per al cas d’Espanya, l’identificador és ÉS, per a Luxemburg és DL., etc.
 • Els següents nou caràcters formen el número bàsic que pot contenir el codi nacional d’identificació del valor de cada país.
 • L’últim caràcter que conforma l’ISIN és un dígit de control.

Quin tipus de productes utilitzen el ISIN per a la seva identificació

A Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), a través de l’Agència Nacional de Codificació, assigna codi ISIN als següents productes:

 • Accions.
 • Drets de subscripció i warrants.
 • Opcions financeres.
 • Futurs.
 • Participacions en fons d’inversió.
 • Subjacents.
 • Deute públic.
 • Obligacions, cèdules, bons i participacions hipotecàries emeses per entitats públiques i privades.
 • Pagarés d’empresa.

FI CAT

Com se sol·licita l’ISIN i qui pot fer-ho?

Segons la informació que recull la CNMV, podran sol·licitar l’assignació del codi ISIN les persones o entitats assenyalades en la Norma 2a de la Circular 2/2010 de la CNMV:

 • L’entitat emissora, el seu intermediari financer, agent o el seu representant legal.
 • Entitats de crèdit.
 • Empreses de serveis d’inversió.
 • Mercats secundaris oficials i altres sistemes de negociació de valors.
 • Sistemes de compensació i liquidació de valors.
 • Institucions d’inversió col·lectiva.
 • Entitats de capital de risc.

La sol·licitud per a l’assignació d’un codi ISIN és un servei totalment gratuït i podrà tramitar-s’a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu electrònic: ancv@cnmv.es
 • Sol·licitud dirigida a l’ANCV, en la següent adreça (Comissió Nacional del Mercat de Valors – Agència Nacional de Codificació de Valors C/Edison, 4, 28006, Madrid).

Igual que ocorre amb els DNI, els ISIN es donen d’alta tan sols una vegada i el codi no es pot reutilitzar. És a dir, quan es dona de baixa un d’ells, aquest codi que queda alliberat no torna a ser utilitzat per cap altre producte financer més.

Per què és tan important el codi ISIN?

Per a qualsevol inversor, el codi ISIN és un identificador fonamental, ja que permet identificar un producte financer entre l’ampli ventall de possibilitats existents. Aquesta dificultat fa que no sempre sigui fàcil triar el que millor s’ajusti als teus interessos i al teu perfil com a inversor.

I per a mostra, un botó. En els fons d’inversió, existeixen diferents classes (institucional, retail…) que s’apliquen al mateix producte. Aquests fons són molt similars entre si, però tenen unes característiques que, en la pràctica, fan que siguin totalment diferents (inverteixen en diferents productes, diferents comissions, mínims, etc.).

En aquest cas, el nom dels fons és exactament igual entre tots dos (tan sols canvia una lletra que identifica al tipus de classe al qual pertany). Per això, comprar aquest producte tenint en compte únicament la seva denominació pot conduir a errors. En aquest cas, dos fons iguals, però pertanyents a diferents classes, tenen diferents ISINs, la qual cosa facilita la identificació i inversió en cadascun ells.

En aquesta mena de circumstàncies, l’ISIN és un element especialment important. Però també serveix per a identificar el país emissor al qual pertanyen de manera fàcil, ja que forma part de la mateixa estructura de l’ISIN. A més, serveix per a realitzar comparacions de manera fàcil en algun dels portals d’inversió que existeixen, com Morningstar.

Inverteix en diferents productes d’inversió a través d’InbestMe

Gràcies a InbestMe, podràs invertir en diferents productes d’inversió, com ETF, fons d’inversió indexats, ISR o plans de pensions, de manera fàcil i transparent. Podràs saber en quins fons inverteix inbestMe i quin és el seu ISIN perquè així puguis fer comparacions i conèixer de primera mà totes les seves característiques.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment