Actius financers, què són i com es classifiquen?

Els actius financers són un dels instruments més importants per a qualsevol inversor. En realitat, són el principal producte en el qual s’inverteix amb l’objectiu d’obtenir una certa rendibilitat. De fet, comprendre què és un actiu financer i quines són les seves característiques t’ajudarà també a entendre altres conceptes, com ara actiu, passiu i, en general, qualsevol inversió d’un negoci.

Què són els actius financers

Un actiu financer és un document o títol emès per una empresa, banc o entitat pública que atorga al seu propietari una sèrie de drets, el més important dels quals és la possibilitat d’obtenir un rendiment. Entre ells es troben les accions d’empreses, els bons governamentals o els derivats financers, entre altres.

A diferència dels actius tangibles, com un habitatge, un terreny o un quadre, els actius financers no tenen un valor físic com a tal i, de fet, no es comptabilitzen com a part del PIB d’un país. No obstant això, sí que formen part del conjunt de recursos econòmics que contribueixen al creixement econòmic.

Les principals característiques d’un actiu financer

Els actius financers comparteixen una sèrie de característiques comunes:

 • Proporcionen una rendibilitat: Per a qualsevol inversor, aquest és el principal objectiu en adquirir un actiu financer. En el cas dels actius financers de renda fixa, aquesta rendibilitat està definida pels tipus d’interès, que s’expressen en percentatge del capital invertit. Respecte als productes de renda variable, la rendibilitat depèn de molts altres factors, però no està garantida.
 • Comporten un risc: El risc dels actius financers indica que existeix la possibilitat de perdre part de la inversió. Existeix una relació directa entre rendibilitat i risc, a major risc, major potencial de rendibilitat, però també major és el nivell de tolerància davant pèrdues.
 • Liquidez: Es la facilidad que tiene un activo para convertirse en dinero en efectivo sin sufrir pérdidas. Los activos financieros con un elevado grado de liquidez definen lo rápido que puedes recuperar tu dinero sin sufrir penalizaciones o perder los beneficios generados.

Todos los servicios - CAT

Classificació dels actius financers

Els actius financers es poden dividir en diferents categories.

En funció del seu risc

Depenent del risc, es pot diferenciar entre:

 • Actius financers de renda fixa: Són aquells que s’emeten com a part del deute públic dels governs o de deute corporatiu de les empreses. Es caracteritzen pel seu menor risc, ja que els emissors es comprometen a retornar el capital invertit juntament amb l’interès pactat.
 • Actius financers de renda variable: Són aquells que no garanteixen ni el capital invertit ni una rendibilitat fixada per endavant. Entre ells destaquen les accions de les empreses, en les quals la seva rendibilitat depèn de diferents factors com el balanç de resultats de la companyia o la situació macroeconòmica.

Segons el seu termini de venciment

Depenent del temps que ha de romandre el capital invertit per a obtenir una rendibilitat, els actius financers poden classificar-se de la següent manera:

 • A curt termini: S’amortitzen en un termini inferior als 12 mesos. En general, són els que més liquiditat tenen i, al mateix temps, els que tenen un risc més baix, però la seva rendibilitat és menor. Alguns actius monetaris, com els bons del tresor amb terminis inferiors a un any i els dipòsits a termini fix, encaixen dins d’aquesta categoria.
 • A llarg termini: Aquells amb un termini de venciment superior als 12 mesos. Aquest és el cas dels bons de l’estat de més de 12 mesos.

Segons l’emissor

Un altre dels criteris de classificació dels actius financers és segons qui emet el compromís de pagament. Així, es poden trobar diferents emissors:

 • El banc central de cada país o àrea geogràfica.
 • El Tresor Públic, que és qui emet els bons governamentals.
 • Entitats financeres i tota la banca privada.
 • Empreses privades que no pertanyen al sector financer.

Segons la seva naturalesa

Depenent de com s’hagin materialitzat, es poden diferenciar entre molts tipus. Alguns dels més importants són:

 • Accions: Les parts alíquotes de companyies, que atorguen una sèrie de drets al seu propietari, com poder participar en els beneficis de la societat o vot en les juntes d’accionistes.
 • Efectiu i equivalents d’efectiu: Són un actiu financer més a tenir en compte.
 • Dipòsits a termini fix: Immobilitzen un determinat saldo en un compte durant un període a canvi d’un tipus.
 • Bons de l’estat: Formen part del deute públic que un Govern emet per a finançar les seves despeses operatives.

Inverteix en actius financers a través d’inbestMe

Gràcies a inbestMe, podràs invertir en una cuidada selecció d’actius financers a través dels nostres fons d’inversió, plans de pensions i ETFs. Amb les comissions més baixes del mercat i pensat per a tota mena de perfils de risc i butxaques.

FI CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment