Què és millor que hi hagi superàvit o dèficit en l’economia?

Els dèficits i els superàvits són dos conceptes fonamentals en qualsevol aspecte econòmic. Han copat multitud de portades en periòdics, capçaleres en telenotícies, i són especialment rellevants en parlar de temes macroeconòmics, especialment de la despesa pública i de la balança de pagaments. Però, què és millor? Que hi hagi superàvit o dèficit en una economia? Encara que bé pogués semblar que el millor escenari és el superàvit, la veritat és que existeixen alguns matisos.

Què és superàvit i dèficit en l’economia

En parlar de les finances públiques i, en general, les de qualsevol família o empresa, sempre apareixen els mateixos conceptes: ingressos i despeses. Els ingressos són els recursos que entren en el pressupost, mentre que les despeses són els que salin.

En aquest sentit, existeixen tres possibles escenaris en el pressupost de qualsevol agent econòmic:

  • Superàvit: Situació en la qual els ingressos superen a les despeses en un període de temps determinat, generalment en un any.
  • Dèficit: Quan les despeses superen als ingressos.
  • Equilibri pressupostari: Una situació no habitual en la qual els ingressos són iguals a les despeses, donant com a resultat un saldo de zero (o pròxim a zero).

A escala macroeconòmica, el dèficit o el superàvit se sol associar amb el saldo de la balança comercial o amb la despesa pública. En el primer cas, es parla que existeix superàvit comercial quan les exportacions d’un país són superiors a les seves importacions, i de dèficit, en cas contrari. En el cas de la despesa pública, el superàvit fiscal es dona quan els ingressos públics (la recaptació d’un estat via imposats, taxes i altres recursos), són superiors a les despeses públiques, i el dèficit en cas contrari.

Aquests dèficits o superàvits es mesuren en un percentatge respecte al PIB. A Espanya, el dèficit se situa en l’actualitat en el -6,87%, i no ha estat en superàvit fiscal des de 2007, quan les finances públiques d’Espanya tenien un superàvit de l’1,89%.

Què ocorre quan un estat incorre en dèficit?

Com hem vist, els dèficits són situacions pressupostàries en les quals els ingressos no són suficients per a finançar totes les despeses. En aquests casos, és fonamental obtenir nous recursos per a poder satisfer totes aquestes despeses i pagar als creditors. Contràriament, es corre el risc a entrar en una situació de fallida.

En la majoria de les ocasions, especialment quan parlem de les finances d’un estat, els dèficits se solen finançar mitjançant nou deute. Gràcies a ella, s’obtenen els recursos necessaris per a finançar aquesta despesa pública, però s’incorre en noves despeses financeres en pagar els interessos d’aquest deute.

No obstant això, a llarg termini, és important que els estats obtinguin nous recursos mitjançant impostos i altres ingressos públics. En cas contrari, es corre el risc d’entrar en un cercle viciós en el qual petits dèficits poden implicar més despesa pública i, en conseqüència, nous dèficits fiscals.

Todos los servicios - CAT

Superàvit o dèficit en l’economia: què és millor?

A priori, qualsevol persona pot pensar que el millor és que existeixi superàvit, ja que d’aquesta manera l’estat disposarà de recursos suficients per a afrontar noves despeses públiques sense recórrer a pujades d’impostos ni a nou deute públic. En certa manera, això és així, encara que existeixen una sèrie de matisos que fan que, a vegades, sigui més desitjable incórrer en dèficit.

La més habitual de totes és el cas d’una crisi econòmica, quan els estats poden incórrer en dèficits fiscals per a protegir els seus ciutadans davant la desocupació i altres eventualitats. Han de pagar les assegurances per desocupació, i és desitjable no apujar impostos, de manera que, en aquest supòsit, el dèficit és la millor opció. És per aquesta raó per la qual, generalment, el deute públic augmenta en les crisis econòmiques i financeres.

A més, en molts casos, els experts consideren que no té sentit pensar que una economia es veu perjudicada per un dèficit comercial, especialment perquè l’augment de les importacions significa que els consumidors i les empreses estan consumint, signe d’una demanda i una economia funcionant de manera lliure.

En qualsevol cas, existeix cert consens en el fet que la situació ideal és l’equilibri pressupostari, especialment a llarg termini. De fet, com més tarda a reduir el dèficit, més dificultats hi haurà per a reduir-los en horitzons més amplis.

Inverteix els teus estalvis en InbestMe

A escala macroeconòmica, el dèficit no és una situació indesitjable, ni de bon tros. De fet, és la situació més habitual, almenys a Espanya. No obstant això, per a una família o una empresa, és desitjable que existeixi cert nivell d’estalvi i, en conseqüència, un cert superàvit.

Una d’aquestes raons és poder invertir i millorar les teves finances personals. I quin millor lloc per a fer-ho que InbestMe, on trobaràs una àmplia varietat de productes diferents, com a fons indexats, ETF, fons ISR i plans de pensions. Amb costos molt competitius.

ETFs CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment