Inversions en fons de renda fixa: És possible perdre diners?

Els fons de renda fixa són considerats per la majoria dels inversors com a opcions segures o conservadores en comparació de les inversions de renda variable. No obstant això, en determinades circumstàncies, també poden perdre diners, abocant els inversors a una situació no prevista amb què han de bregar.

A continuació, explicarem la naturalesa dels fons de renda fixa i el seu paper als mercats financers, a més de ressaltar la seva percepció de menor risc. Un risc menor que moltes vegades pot resultar enganyós.

Què són els fons d’inversió de renda fixa?

Els fons de renda fixa són una categoria d’inversió que, de manera senzilla, es poden descriure com a “cistells” de deute emès per entitats com ara governs, municipis o corporacions.

En lloc de comprar accions d’una empresa (com es fa als fons de renda variable), quan inverteixes en un fons de renda fixa, estàs comprant una col·lecció de bons o deutes, actuant com a creditor de l’emissor d’aquests títols de deute, a vegada de com a propietari.

Aquests fons són generalment considerats més segurs i conservadors per diversos motius:

  • Pagaments predictibles: Els bons en un fons de renda fixa generalment paguen interessos a un ritme regular, cosa que ofereix un flux d’ingressos predictible.
  • Menor volatilitat: Comparats amb les accions, els bons solen tenir menys fluctuacions brusques en el valor. Això els fa menys volàtils i, per tant, més segurs.
  • Protecció del capital: Sovint es considera que els fons de renda fixa tenen menys risc de pèrdua del capital invertit, especialment si es mantenen fins al venciment del bo.

Es poden perdre diners amb la renda fixa?

Tot i que els fons de renda fixa solen considerar-se inversions més segures o conservadores en comparació dels fons de renda variable, encara hi ha la possibilitat de perdre diners. Això pot ser degut a diversos tipus de riscos associats amb aquests fons:

  • Risc de crèdit, que fa referència a la possibilitat que l’emissor del bo no pugui complir amb les seves obligacions de pagament, sigui dels interessos o del capital. Si una empresa o govern travessa dificultats financeres, podria incomplir els seus bons, afectant el valor del fons.
  • Risc de tipus d’interès: el risc de tipus d’interès sorgeix a causa dels canvis en els tipus d’interès del mercat. Si les taxes d’interès augmenten, el valor dels bons existents tendeix a disminuir, ja que els nous bons s’emeten amb taxes més altes i els fan més atractius en comparació. Això pot disminuir el valor del fons de renda fixa.
  • Risc de liquiditat, que es relaciona amb la facilitat amb què es poden vendre els bons del fons. En alguns casos, pot ser difícil vendre un bo ràpidament sense haver de reduir-ne el preu, cosa que impacta negativament en el valor del fons.

Així mateix, alguns esdeveniments macroeconòmics com la inflació, el creixement econòmic o l’estabilitat política són exemples de condicions econòmiques que poden influir en el valor dels bons i, per tant, en el rendiment d’un fons de renda fixa.

Nueva llamada a la acción

Com minimitzar el risc en invertir en renda fixa?

Per minimitzar els riscos en invertir en fons de renda fixa, és fonamental adoptar estratègies intel·ligents i ben informades. Entre aquestes estratègies es troben:

  • Diversificació: una de les formes més efectives de reduir el risc en qualsevol classe d’inversió és la diversificació, i la renda fixa no en seria una excepció. Això significa no invertir tot el capital en un sol tipus de bo o en bons d’un sol emissor. La diversificació es pot aconseguir invertint en una varietat de bons amb diferents venciments, qualitats creditícies i emissors, incloent-hi governs i corporacions de diferents sectors i regions geogràfiques. Això ajuda a mitigar el risc, ja que el rendiment negatiu d’un bo pot ser compensat pel rendiment positiu d’un altre.
  • Anàlisi de la qualitat creditícia dels emissors: abans d’invertir en un fons de renda fixa, és important analitzar la solvència dels emissors dels bons inclosos en el fons. Els bons emesos per entitats amb alta qualificació creditícia solen tenir menys risc d’incompliment. Les qualificacions creditícies proporcionades per agències com Moody’s, S&P i Fitch poden ser una referència útil per avaluar la qualitat creditícia dels emissors.
  • Consideració de l’horitzó temporal: el teu horitzó d’inversió, o el temps que planeges mantenir la teva inversió, també hi juga un paper crucial. Els fons de bons amb venciments que coincideixin amb el vostre horitzó d’inversió poden ajudar a reduir el risc de tipus d’interès. Si el teu horitzó d’inversió és llarg, podries tenir la capacitat de mantenir un bo fins al venciment, cosa que pot minimitzar l’impacte de les fluctuacions del mercat en el valor de la teva inversió.

Inverteix en renda fixa a través d’inbestMe.com

Gràcies a inbestMe.com podràs invertir en una àmplia gamma d’actius de renda fixa diferents. Disposem de carteres amb fins a un 100% de renda fixa, altament diversificada i eficient. I això, en un moment en què els tipus d’interès han crescut fins a nivells més alts dels darrers quinze anys, significa un rendiment més gran per les teves inversions.

Explora el món de la inversió en renda fixa amb inbestMe. Entra avui mateix a la nostra pàgina web i descobreix tots els nostres productes d’inversió.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment