Impacte de la baixada de tipus del BCE del 0,25% en diferents actius financers i la seva relació amb les diferents carteres d’inbestMe

Els moviments de tipus d’interès sempre provoquen una certa incertesa en els estalviadors i els inversors i la baixada recent de tipus del 0,25% per part del Banc Central Europeu (BCE) no serà una excepció. Aquest canvi en la política monetària tindrà efectes diferents sobre diversos tipus d’actius. Tot seguit, analitzem l’impacte teòric d’una baixada de tipus als principals actius financers i com es relacionen amb les carteres ofertes per inbestMe.

Impacte teòric d’una baixada de tipus a diferents actius financers

Revisem el que diu la teoria sobre l’impacte d’una baixada de tipus a les classes principals d’actius.

Dipòsits

Com ja hem observat, els bancs a Espanya no han esperat i ja van començar a reduir la remuneració dels dipòsits. Amb la baixada recent dels tipus oficials, és probable que els bancs continuïn disminuint aquestes remuneracions. Tot i això, hi podria haver bancs que aprofitin aquesta situació per iniciar una “guerra de dipòsits”.

Lletres del Tresor

En el cas de les Lletres del Tresor, una baixada de tipus implica que les noves emissions oferiran menys rendiments. Això pot fer que aquests actius siguin menys atractius a mesura que els inversors cerquen alternatives amb millors rendiments. Recordem que en general les nostres carteres estalvi, les nostres carteres objectiu, o les nostres carteres de bons són opcions més eficients.

Fons monetaris

En el cas dels fons monetaris, una davallada de tipus implica una davallada de la rendibilitat. No obstant això, a diferència de la renda fixa (que té una durada per mínima que sigui) en no tindre durada, el seu efecte en el preu és pràcticament nul. Simplement, els fons monetaris continuaran acumulant rendibilitat, però després de la baixada del 0,25% acumulessin rendibilitat a un ritme menor. Aquesta baixada es començarà a fer evident els pròxims dies. Veure més avall informació de l’impacte a la TIR de la Cartera Estavi a Euros.

Renda Fixa i Bons

De manera general, quan els tipus d’interès baixen, els preus dels bons pugen. Això és degut a les dinàmiques dels bons i en especial a la relació inversa entre els tipus d’interès i el preu dels bons. Com que els nous bons emesos tenen interessos més baixos, els bons al mercat es tornen més atractius i el seu preu puja. L’impacte en els preus dels bons és en realitat una mica més complex. D’una banda, l’impacte és diferent segons la durada dels bons. D’altra banda, els bons de curta durada estan més influïts per les decisions dels bancs centrals, mentre que per als bons de llarga durada tenen més importància els moviments a la corba de tipus.

Renda Variable o accions

La renda variable es pot beneficiar d’una baixada de tipus perquè les empreses es poden finançar a costos més baixos, augmentant potencialment els seus beneficis i, per tant, la valoració de les seves accions. Addicionalment, els fluxos futurs es descompten a taxes inferiors, augmentant el preu de les accions. Això, però, depèn en gran manera de les expectatives del mercat i de si les empreses aconsegueixen complir amb aquestes noves expectatives ajustades.

Divises

Una baixada de tipus per part del BCE pot portar a una depreciació de l’euro davant d’altres monedes, com el dòlar. Aquest efecte pot ser temporal, ja que és probable que la FED també hagi de baixar els tipus aviat. A més, la fluctuació depèn de molts altres factors.

Des del punt de vista macroeconòmic, una baixada de tipus estimula l’economia. Tot i que la teoria econòmica suggereix certs efectes d’una baixada de tipus en els diferents actius financers, cal recordar que aquestes relacions no estan garantides. A més, algunes d’aquestes relacions ja poden estar anticipades pels mercats financers (exemple pujades de la renda variable en els darrers mesos).

El nivell de tipus d’interès és només una de les moltes variables que afecten els mercats. Factors com la inflació, la política fiscal, les condicions econòmiques globals i les expectatives del mercat també tenen un paper crucial, a més de crisis inesperades o cignes negres.

Nueva llamada a la acción

Baixades de tipus d’interès i relació amb els tipus de carteres d’inbestMe

Carteres d’Estalvi

La Cartera Estalvi en Euros d’inbestMe, que inclou fons monetaris, reduirà la taxa interna de rendiment o TIR (variable) per la baixada de tipus. Cal esperar que si el BCE ha reduït 0,25% a mitjans de juny anunciarem una baixada de la TIR variable de la nostra Cartera Estalvi en Euros per situar-se al voltant del 3,25%. De tota manera, mentre els tipus d’interès siguin clarament positius, la nostra Cartera Estalvi continuarà donant una rendibilitat positiva. Recordem que els fons monetaris que fem servir no tenen pràcticament durada i, per tant, la baixada de tipus pràcticament no afecta els preus dels actius que estan dins del fons monetari.

Nota important: càlcul restant un 0,25% a les TIRs actuals. Aquesta és una estimació a confirmar els pròxims dies.

La nostra cartera estalvi continua sent una de les millors alternatives per a l’estalvi immediat. Potser el més rellevant a ressaltar és que la diferència en rendibilitat sempre ha beneficiat la Cartera Estalvi, mantenint-se de mitjana al voltant de +1 punt percentual per sobre de la remuneració dels dipòsits. A més, aquestes carteres estan dissenyades per proporcionar liquiditat i gairebé nul·la volatilitat, de manera que continuaran sent una de les millors opcions per al teu fons d’emergència i probablement el diferencial de remuneració seguirà.

Nota: la Cartera Estalvi a Dòlars no es veu afectada i continua mantenint una TIR (variable) del 5%. És possible que aviat la FED baixi també un 0,25% els tipus de referència oficials.

Carteres Objectiu

Les Carteres Objectiu estan dissenyades per assolir fites financeres específiques a curt i mitjà termini. L’exposició a renda fixa de curt termini i amb un termini determinat en fa una opció molt interessant en aquest entorn. A més, per la seva naturalesa, tenir una rendibilitat objectiu a una data objectiu les fa un vehicle excel·lent en un possible entorn de baixades de tipus, podent fixar una rendibilitat acumulada ara molt atractiva. Els inversors que mantinguin la cartera objectiu fins al venciment continuaran rebent la rendibilitat objectiu sense veure’s afectats negativament per les fluctuacions en els tipus d’interès.

Carteres de bons

A les Carteres de Bons, com hem vist més amunt, una baixada de tipus és favorable, ja que augmentarà el valor dels bons existents. La cartera de bons prudent és menys sensible als canvis en els tipus d’interès, mentre que la cartera agressiva se’n podria beneficiar més, encara que aquesta té més volatilitat (d’aquí el nom).

Carteres de Fons Indexats

Les Carteres de Fons Indexats (o ETF) estan dissenyades per a mitjà i llarg termini i estan molt diversificades. Una baixada de tipus pot tenir un impacte positiu a la part de renda fixa d’aquestes carteres i potencialment a la renda variable. Però en general tindran més volatilitat i risc (més com més gran sigui el perfil de risc) que les carteres anteriors, encara que la diversificació ajuda a mitigar-la. En horitzons llargs, el que passi a curt termini amb els tipus d’interès té molt poca repercussió per al llarg termini.

Carteres de plans de pensions

Les Carteres de Plans de Pensions estan dissenyades també (tret del perfil 0) per al mitjà o llarg termini i altament diversificades. Una baixada de tipus pot tenir també un impacte positiu a la part de renda fixa d’aquestes carteres i potencialment a la renda variable. La diversificació d’aquests plans ajudarà a mitigar els riscos associats als canvis en els tipus d’interès. En general, per als no jubilats més joves i amb molts anys al davant, el que passi a curt termini amb els tipus d’interès té molt poca repercussió per al llarg termini.

Centra’t en el que controles per assolir l’èxit Financer

A inbestMe en general recomanem estar molt poc pendents del que passi als mercats, als tipus d’interès i a totes les altres variables que poden influir en l’evolució a curt termini. Addicionalment, som conscients que més enllà de les relacions teòriques que hem comentat a l’inici, és molt difícil encertar allò que realment passarà. Més amunt hem dit que una pujada de tipus no estimula el creixement i pot generar una recessió: l’anunciada recessió del 2023 no es va produir mai.

Per tant, recomanem centrar-nos en allò que controlem, la nostra capacitat d’estalvi i els nostres objectius financers. La segmentació dels nostres objectius financers i la diversificació de carteres són fonamentals per manejar la volatilitat i maximitzar les oportunitats d’aconseguir-los i de creixement del nostre patrimoni en diferents escenaris econòmics.

A inbestMe, les nostres carteres —Estalvi, Objectiu, Bons, Fons Indexats (o ETFs) i Plans de Pensions— estan dissenyades per adaptar-se a diverses necessitats i objectius. Recomanem combinar aquestes carteres segons les teves necessitats específiques, cosa que et permetrà planificar tota la teva vida financera amb la tranquil·litat de poder afrontar les fluctuacions del mercat, oferint estabilitat i creixement a llarg termini.

També recomanem automatitzar les aportacions recurrents a les diferents carteres per anar en mode automàtic: així et pots oblidar d’estar pendent dels mercats i entraràs en diferents moments de mercat.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment